Jan Geert Majoor nieuwe voorzitter van de sectie Plus+

woensdag 22 mei 2019

Met instemming van alle 29 aanwezige leden is op de algemene ledenvergadering van de sectie Plus+ Jan Geert Majoor benoemd tot voorzitter van de sectie. De tijdens de ziekte en na het overlijden van Henk Wageman als interim-voorzitter optredende Petra Vossestein treedt af wegens de termijn van tweemaal drie jaar. Om dezelfde reden treedt ook Ton van Helden terug. De nieuwe NVJ-secretaris is Milen van Boldrik. Zij volgt Jim Verhoef op die een andere baan heeft. 

De vergadering vond plaats in het gebouw van het Nederlands Instituut voor (Woord) Beeld en Geluid in Hilversum op 8 mei - de Dag van de Persvrijheid - met aansluitend het Festival van het Vrije Woord. 
Als een soort afscheidsspeech hield Van Helden een hartstochtelijk pleidooi voor een meer prominentere plaats van het journalistiek erfgoed van het voormalige  Persmuseum (woord en cartoons) dat onder dwang van de minister is opgegaan in het Instituut voor Beeld en Geluid. Er is nu niets te zien van het erfgoed binnen het instituut. Dat zal anders moeten, maar het gaat moeizaam, zo heeft hij de afgelopen jaren ondervonden. De nieuwe voorzitter beloofde daar in de toekomst op de zullen blijven hameren, totdat er op de gevel van het gebouw staat: Woord, Beeld en Geluid. 

Met instemming van de vergadering is het bestuur versterkt met een nieuw lid: de Brussels/Nederlandse journalist en schrijfster http://Dolores Thijs.  Staande de vergadering is er door een lid ook gehoor gegeven aan de oproep zich kandidaat te stellen als bestuurslid. Op de volgende ALV in het najaar - volgens plan op vrijdag 15 november - zal die aan de leden worden voorgesteld en voorgedragen.

Naar aanleiding van een opmerking over het jaarverslag 2018 is een toelichting gegeven over de benoemingsprocedure van de leden van de Raad voor de Journalistiek. In de vorige vergaderingen is een motie ingediend om de rol van de NVJ daarin te laten vervallen. Het bestuur heeft een gesprek gehad met Guikje Roethof, voorzitter van de Stichting van de Raad voor de Journalistiek, en met de voorzitter van de NVJ, René de Monchy. Laatstgenoemde heeft toegezegd dat de NVJ streeft naar verdere verzelfstandiging van de Raad en de benoemingsprocedure over te laten aan de Raad.  Maar dat is aan de Raad. Roethof streeft er ook naar de benoemingsprocedure in eigen hand te krijgen. Zij is voor verdere verzelfstandiging van de Raad. Dat zal stap voor stap gaan. In 2020 zullen nieuwe leden benoemd moeten worden. Voor die tijd hoopt de Raad een en ander te hebben vastgelegd. Het budget van de Raad is beperkt tot jaarlijks € 160.000. De Raad ziet dat in de toekomst graag verdubbeld en pleit daarvoor bij alle participanten (naast de NVJ zijn dat alle omroepen en grote dag- en weekbladuitgevers). 

Zoals in het jaarverslag en in het jaarplan 2019 is besproken op de ALV van 16 november 2018 te Utrecht heeft het bestuur zich voorgenomen zijn taken toe te spitsen op:
1. het bewaken en het veiligstellen van het journalistiek erfgoed;
2. het (kritisch) blijven volgen van ontwikkelingen in het pensioenstelsel;
3. ondersteunen van het mentorenprogramma en het begeleiden van (nieuwe) journalisten hier en elders in de wereld; 
4. het bevorderen van een actieve communicatie met de leden; en 
5. een waakhond te zijn van thema's die de journalistiek aangaan, zoals de EU- en overheidsbemoeienis met fake news. 
Het zijn alle zaken die het bestuur voortvarend op zich heeft genomen en in de komende periode verder vorm zal geven. 

Na het bestuurlijke deel van de ALV volgde een presentatie door Sarah D'Huys van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag over de ontwikkeling van de website www.delpher.nl , waar meer dan 100 miljoen gedigitaliseerde pagina's uit Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften voor iedereen te raadplegen zijn.