Minister Van Bijsterveldt vraagt mediavisie NVJ

vrijdag 17 december 2010

Minister Van Bijsterveldt van OCW dringt bij de NVJ aan op een snel schrijven van een mediabrief waarin de NVJ haar beleid voor een gezond persklimaat uiteenzet. NVJ-voorzitter Huub Elzerman sprak de minister tijdens een kennismakingsbijeenkomst afgelopen dinsdag. Aan de orde kwamen de bezuinigingen bij de publieke omroepen, de positie van de regionale omroepen, de Wereldomroep en de wildgroei van de journalistieke opleidingen.

De NVJ is bezorgd over de effecten van de bezuinigingen die de regering wil opleggen aan de publieke omroepen. Die bezuinigingen zijn disproportioneel en raken uiteindelijk de programma’s zelf. Dit zei NVJ-voorzitter Huub Elzerman tijdens de kennismakingsbijeenkomst met Marja van Bijsterveldt, minister van OCW. Het gesprek vond plaats op initiatief van FNV-voorzitter Agnes Jongerius, die zich naast de NVJ liet begeleiden door het Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel (ABOP).

Elzerman bracht de CDA-bewindsvrouw in herinnering dat haar partij door de jaren heen de brede onafhankelijke omroep altijd heeft verdedigd. Hij riep de nieuwe minister op die lijn te blijven volgen en niet mee te gaan met het hoge rancunegehalte dat wordt gepropageerd door een partij als de PVV. ‘Wij gaan er zondermeer van uit dat de regeringspartijen zich niet laten leiden door rancune. Maar het is toch schrikken als je leest met welke denigrerende taal de beleidsmaatregelen met betrekking tot de publiek omroep, kunst en cultuur worden vergezeld.’

Het streven naar efficiency, dat wil zeggen minder gebouwen, studio’s, management en bestuur, is volgens Elzerman weliswaar begrijpelijk, maar als die efficiency alleen kan worden bereikt door omroepfusies totdat er acht over blijven, dan vergt dat een proces van jaren. ‘De EO en NCRV bij elkaar brengen, om maar een voorbeeld te noemen, is een grote uitdaging. Tot nu toe wilden beide partijen niet eens samen in één studio. Positief vinden we wel dat fusies worden beloond in plaats van bestraft met zendtijdkorting, alhoewel fusies uiteindelijk ook kunnen leiden tot schaalvergroting.’ Ook sprak de NVJ-voorzitter zijn vrees uit dat fuseren vooralsnog te weinig oplevert en dat het op korte termijn ten koste gaat van kwaliteit en werkgelegenheid.

Regionale omroep

Elzerman liet tijdens het onderhoud met de minister ook weten dat de NVJ niets ziet in het plan van de VVD om het derde net op te heffen ten faveure van de regionale omroep. Dit plan werd tijdens het Mediadebat op 13 december bekendgemaakt. ‘Een dergelijk plan is niet door regionale omroepen in te vullen, je krijgt een eindeloze discussie wie waar en wanneer uitzendt.’ Veel aantrekkelijker vindt hij het zogeheten vensterplan waarin in de vooravond een televisieprogramma met onderwerpen uit de regio wordt uitgezonden.

Wereldomroep

Daarnaast waarschuwde de NVJ-voorzitter tegen het plan om de Wereldomroep financieel over te hevelen naar Buitenlandse Zaken. ‘Wij vragen ons af of het niet verstandiger is dat de zorgplicht bij het ministerie van OCW blijft. De Wereldomroep blijft immers met handen en voeten gebonden aan de publieke omroep. Er wordt op allerlei gebied samengewerkt en dat zal eerder toe dan af nemen. De Wereldomroep maakt integraal deel uit van het mediabestel en is daaruit niet los te maken.’

Wildgroei opleidingen

Een ander hachelijke kwestie die Huub Elzerman aansneed was de wildgroei van de opleidingen journalistiek. ‘We maken ons grote zorgen daarover. Er is geen hogeschool of universiteit te vinden die er een nieuwe journalistieke variant op nahoudt. Het gevolg is dat er 4500 studenten zijn voor een paar honderd banen. Stageplaatsen zijn er genoeg, maar deze plaatsen worden oneigenlijk gebruikt als besparing op redactiebudget, er is geen betaald werk dat hieruit voortvloeit. De kwaliteit van die opleidingen laat te wensen over. Concentratie zou veel meer kwaliteit kunnen opleveren.’

Minister van Bijsterveldt toonde zich zeer geïnteresseerd in de mediavisie van de NVJ. Ze vroeg NVJ-voorzitter Elzerman om de mediabrief waarin de NVJ in september de toenmalige formateur Ivo Opstelten op de hoogte bracht van haar visie op het mediabeleid, te actualiseren. Van Bijsterveldt drong aan om een snel schrijven van deze brief, waarin onder andere de benarde positie van de kranten aan de orde komt, met het oog op het komende Mediadebat.