Principeakkoord CAO SBS Productions

vrijdag 22 januari 2010

De NVJ en de directie van SBS Productions hebben donderdag een principeakkoord gesloten voor een tweejarige CAO. Per 2010 worden de lonen structureel met 1,5 procent verhoogd. Een jaar later volgt nog eens 1,5%.

Principeakkoord CAO SBS Productions


1. Looptijd
De CAO heeft een looptijd van twee jaar, dus voor 2010 en 2011.

2. Loon
De lonen zullen per 1 januari 2010 structureel met 1,5% worden verhoogd. Met ingang van 1 januari 2011 zullen de lonen nogmaals met 1,5% worden verhoogd. Mocht het zo zijn dat de inflatie over 2010 hoger uitvalt dat 1,5%, dan zal dat in 2011 eenmalig worden gecompenseerd.

3. Contractering en exit vergoeding
Van alle medewerkers met een tijdelijk contract die op of boven de norm functioneren, krijgt tenminste 20% na uiterlijk 12 maanden een vast dienstverband aangeboden. Bij 40% gebeurt dat na uiterlijk 24 maanden. Overige 20% na 36 maanden. Hierbij wordt uitgegaan van de laatste beoordeling.

Exitvergoeding, alleen indien de laatste beoordeling op of boven de norm wordt:
a. > 18 maanden: tot 35 jr, 0,5 maandalaris; vanaf 35 jr, 1 maandsalaris
b. > 24 maanden: tot 35 jr, 1 maandsalaris; vanaf 35 jr 1,5 maandsalaris
c. = 36 maanden: tot 35 jr, 1,5 maandsalaris; vanaf 35 jr 2 maandsalarissen


4. Tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering

Medewerkers die een aanvullende ziektekostenverzekering hebben bij PNO Ziektekosten of CZ krijgen een extra tegemoetkoming van €5,- per maand. Dit is dus boven de €20,- per maand die nu al verkregen kan worden voor een aanvullende ziektekostenverzekering. Overigens is en blijft het mogelijk via SBS Productions een collectiviteitskorting te krijgen bij PNO Ziektekosten en CZ.

5. Beoordelingssystematiek
Met ingang van 2011 zal een nieuwe beoordelingssystematiek worden ingevoerd. De vierpuntsschaal wordt vervangen voor een vijfpuntsschaal. Klinkt technisch, maar wordt nader verklaard in de toelichting.

6. Pensioen
SBS Productions zal overstappen van de PNO-3 regeling naar de PNO-2 regeling. Ook dit onderdeel wordt in de bijlage nader oegelicht.

7. Adoptieverlof
Het wordt in de CAO mogelijk gemaakt adoptieverlof op te nemen. Daartoe wordt de wettelijke regeling (op dit moment 4 weken maximaal dagloon) uitgebreid met nog eens vier weken. Daarnaast is er de mogelijkheid om aansluitend vier weken vakantie op te nemen.

8. Rusttijden
In verband met de in werking getreden vereenvoudigde ATW (Arbeidstijdenwet) worden de in deze wet genoemde arbeidstijdbepalingen overgenomen in de CAO. Met uitzondering van artikel 5.3.2. dat als volgt wordt vervangen:
“De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer van 18 jaar of ouder een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 11 uren in elke aaneengesloten periode van 24 uren, welke rusttijd 12 maal in een periode van 4 weken mag worden ingekort tot ten minste 10 uren, indien de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich brengen.”

9. Werktijden versus compensatie
De huidige in de CAO vastgelegde afspraken m.b.t. compensatie voor onregelmatig werk en weekendcompensatie worden in de nieuwe CAO gecontinueerd. Deze gelden specifiek voor de medewerkers van Hart van Nederland en Shownieuws. De huidige definitie, op basis van al dan niet werken in roosterverband, kan in beginsel worden gehandhaafd, als voor iedereen maar duidelijk is dat dit op dit ogenblik alleen Hart van Nederland en Shownieuws betreft. Alleen als eventuele nieuwe door SBS

Productions te produceren programma’s een vergelijkbaar karakter hebben (dus dagelijks en nieuwsgerelateerd), dan gelden deze regels ook hiervoor.

Voor medewerkers van projectmatige programma’s gelden de volgende regels:
- in beginsel worden deze medewerkers ingepland op basis van een volledige werkweek van 40 uur
- incidenteel overwerk tot 42,5 uur wordt niet gecompenseerd
- wanneer een medewerker wordt ingepland voor meer dan 40 uur, dan worden alle uren boven de 40 volledig in tijd gecompenseerd
- wanneer sprake is van meer dan 42,5 uur worden alle uren boven 40 altijd volledig gecompenseerd in tijd
- medewerkers van projectprogramma’s die na 1 januari 2010 bij SBS Productions in dienst treden en waarvan structureel wordt gevraagd avonden en/of weekenden te werken, ontvangen daarvoor een toeslag van 5 %. (Dit maakt, conform de vraag van de NVJ, een intern referentiekader, ook wel benchmarking genoemd, mogelijk.)

10. Loondoorbetaling bij ziekte
Op dit moment is het zo dat iemand die ziek is het eerste jaar 100% doorbetaald wordt. In het tweede ziektejaar ontvangt de medewerker 70% van het salaris. Dit wordt als volgt gewijzigd: het eerste half jaar wordt 100% doorbetaald. De periode van anderhalf jaar daaropvolgend wordt 80% van het salaris uitgekeerd. Zwangerschapverlof telt hier niet in mee.

Voor het overige worden de afspraken uit de vorige CAO gehandhaafd.