Principeakkoord Sociale Regeling RNW Media

donderdag 25 augustus 2016

De vakorganisaties hebben op dinsdag 23 augustus met de directie van RNW Media een principeakkoord bereikt over een sociale regeling in verband met de komende reorganisatie. De Sociale Regeling RNW Media 2016 1 september 2016 t/m 31 januari 2017 is gebaseerd op de Sociale Regeling die in 2015 voor de Publieke Omroep is overeengekomen. De NVJ, FNV en CNV staan volledig achter het resultaat en leggen het principeakkoord met een positief advies aan haar leden voor.

De regeling is van toepassing op alle medewerkers die in september ontslag krijgen aangezegd, dus ook op de mensen die na 1 februari 2017 tijdelijk langer doorwerken.

De financiële regeling voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is voor alle mensen die na 1 januari 2013 in dienst waren hetzelfde (zgn. nieuwe kantonrechtersformule). Voor medewerkers die voor 1 januari 2013 in dienst waren, geldt voor de opgebouwde dienstjaren tot 1 januari 2013 de oude kantonrechtersformule. De dienstjaren na 1 januari 2013 worden volgens de nieuwe kantonrechtersformule betaald.

Mensen die boventallig zijn verklaard maar waarvan het dienstverband eindigt nà 1 februari 2017 en die dus langer blijven door werken, krijgen een extra vergoeding ter grootte van één bruto maandsalaris. Dit was een wens die voortkwam uit de leden/personeelsbijeenkomst op 21 augustus.

Bij herplaatsing in een passende functie met een lagere salarisschaal is een hogere compensatieregeling afgesproken dan die bij de Publiek Omroep.

Gedurende een periode die gelijk is aan de WW-duur wordt het nieuwe salaris tot het oude niveau de eerste 9 maanden aangevuld tot 100%. Daarna vindt tot einde van de WW aanvulling plaats tot 90%.

Er zijn aanvullende afspraken gemaakt voor de begeleiding van werk naar werk, inclusief een individueel intake gesprek, een centrale UWV-bijeenkomst en eventuele andere informatiebijeenkomsten.

In een addendum bij de sociale regeling zijn aanvullende  afspraken gemaakt voor de ‘regional colleagues’. Regionale collega’s met wie de overeenkomst wordt beëindigd, kunnen een beroep doen voor een compensatiebedrag. Er komt onder meer een aparte pot van zo’n € 40.000,- beschikbaar.

Leden werkzaam bij RNW Media kunnen tot woensdag 31 augustus 12.00 uur hun stem uitbrengen.