Teruggave WAO-Hiaatpremie

dinsdag 10 juni 2008

Voor journalisten die NIET meer bij dezelfde werkgever werken (degenen die wel bij dezelfde werkgever werken als in de periode waarover teveel premie is betaald, hoeven niets te doen):

Journalisten die: – in 2004 en/of 2005 vielen onder de werkingssfeer van de CAO voor Dagbladjournalisten,
Huis-aan-Huisbladjournalisten of Nieuwsbladjournalisten;
-of in 2003 en/of 2004 vielen onder de werkingssfeer van de CAO voor Publiekstijdschriftjournalisten, Opinieweekbladjournalisten en de Vaktijdschriftjournalisten, en voor 31 december 2007 uit dienst zijn gegaan kunnen de teveel betaalde WAO-hiaatpremie terug krijgen door de volgende gegevens aan Centraal Beheer op te sturen: – Burgerservicenummer (sofinummer) – Kopie recent bankafschrift (voor de naam van de bank, bankrekeningnummer en NAWgegevens); – Naam en adres werkgever (indien dit niet op het loonstrookje staat vermeld); – Datum einde dienstverband – Kopie laatste loonstrookje 2004 en 2005 (CAO dagblad-, h-a-h of nieuwsblad); – Kopie laatste loonstrookje 2003 en 2004 (CAO
vaktijdschriften/opinieweekbladen/publiekstijdschriften)
Bovenstaande gegevens moeten worden opgestuurd naar

Centraal Beheer Achmea
Antwoordnummer 10029
2130 WC Hoofddorp

Voor vragen kunt u terecht bij Centraal Beheer Achmea tel. 023-5679200 NB: De loonstrookjes zijn noodzakelijk om te weten hoeveel premie er betaald is. Heeft u geen loonstrookjes meer maar alleen bijvoorbeeld jaaropgaven, voeg deze dan bij en neem contact op met Achmea.