Voorstellenpakket NVJ CAO voor het omroeppersoneel 2009

woensdag 4 februari 2009

In het voorjaar beginnen de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Publieke Omroep.
Voorstellenpakket NVJ CAO voor het omroeppersoneel 2009:

1. Looptijd:
Gezien de economische onzekerheden stellen wij voor een CAO met een looptijd van 12 maanden af te sluiten. Looptijd van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2010.

2. Loon:
Aangezien een belangrijk deel van de inkomsten van de publieke omroepen voor een langere tijd zijn vastgelegd is een looneis van 3,5% gerechtvaardigd.

3. Vergoedingen:
In de laatste CAO is afgesproken dat de NRD-vergoedingen jaarlijks worden geïndexeerd. Wij willen dat ook de andere vergoedingen, zoals Bereikbaarheidsdiensten, jaarlijks automatisch geïndexeerd worden.

Daarnaast willen wij dat de (extra) werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering verhoogd wordt naar € 35,=. Deze bijdrage komt bovenop de wettelijke verplichte bijdrage. Bovendien willen wij dat dit bedrag niet als tijdelijke maatregel in de CAO wordt opgenomen, maar als vaste vergoeding.

4. Aanpassingen Jaarurennorm:
Bij de verrekening van het saldo van de jaarurennorm komen voor salarisklasse G en H alleen die uren in aanmerking voor compensatie of uitkering die het aantal van 36 te boven gaan. Uit de praktijk blijkt dat dat als ongewenst neveneffect met zich mee brengt dat medewerkers een week ‘vrijwilligerswerk’ verrichten. Het uitgangspunt van de jaarurennorm is dat aan het eind van het jaar op nul wordt uitgekomen. Wij stellen voor toe te voegen aan dit artikel dat de werkgever alleen in een overmachtsituatie kan toelaten dat een medewerker met een positief saldo het jaar afsluit. Alleen als aantoonbaar is dat de werknemer er zelf debet aan is, kan de eerste 36 uur in mindering worden gebracht bij de verrekening van het saldo. Daarbij moet wel aangemerkt worden dat de werkgever verantwoordelijk is en blijft voor het vaststellen van de roosters.

In artikel 22.1c wordt gesteld dat er naar gestreefd moet worden om diensten van minder dan 2,5 uren zoveel mogelijk te vermijden. Wij stellen voor dit op 4 uren te zetten.

5. Aanpassing Hoofdstuk 1 aangaande de Kern-Flex:
Om bedrijven tegemoet te komen die minder te maken hebben met een duidelijke scheiding tussen Proces- en Projectfuncties willen wij een extra mogelijkheid in de CAO opnemen. Daarbij geldt dat er geen scheiding meer hoeft te worden gemaakt tussen Proces en Project, maar dat dus een percentage Kern en Flex over het totaal van de organisatie wordt gerealiseerd. Over dat totaal van de organisatie zal 75% vallen onder Kern (vast diensverband na maximaal 1 jaarcontract) en 25% Flex (maximaal 3 contracten in 3 jaar conform Flexwet).

Tevens is het opvallend dat, sinds de afspraak in de CAO is gemaakt over dit onderwerp, in nog geen enkel jaar alle bij de CAO aangesloten organisaties voldeden aan de rapportagevoorwaarden en/of afgesproken percentages. Derhalve willen wij een boetebeding opnemen in de CAO en de naleving van dit CAO-artikel qua verantwoordelijkheid neerleggen bij NPO. Het geld dat in deze boetepot komt zal ten goede komen aan een nader te bepalen goed doel voor de sector.

6. Pensioenleeftijd:
In een tijd dat het kabinet oproept dat mensen langer moeten werken vinden wij artikel 12 in de CAO achterhaalt. Dit artikel bepaalt dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt op het moment dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Wij vinden dat mensen zelf die keuze moeten kunnen maken en stellen voor het artikel uit de CAO de schrappen.

7. Publicatie uitspraken Vaste Commissie en Beroepscommissie Toetsingsprocedure Functie-indelingen:
De afgelopen jaren zijn zeer interessante uitspraken gedaan door de Vaste Commissie en de Beroepscommissie Toetsingsprocedure Functie-indelingen. Ondanks dat deze uitspraken ook voor anderen van toepassing kunnen zijn, zijn deze nergens terug te vinden. Wij stellen voor in de reglementen op te nemen dat alle uitspraken (eventueel op verzoek geanonimiseerd) worden gepubliceerd. Bovendien moeten de uitspraken van de Vaste Commissie als jurisprudentie toegevoegd worden aan de CAO.

8. Journalistieke zaken:
Wij stellen voor in de CAO het volgende artikel op te nemen in Hoofdstuk 1:
“De onder het Redactie- of Programmastatuut vallende medewerker wordt door de directie aangesteld op voordracht van de Hoofdredactie. De medewerker wordt door de directie niet ontslagen dan na overleg met de hoofdredactie.”

Artikel 2.2. willen wij uitbreiden met het volgende:
“Een Programmastatuut dient in ieder geval de volgende 5 elementen bevatten:
1. Omschrijving doelstelling en identiteit;
2. Journalistieke onafhankelijkheid
3. Journalistieke eindverantwoordelijkheid /en bevoegdheden
4. Medezeggenschap programmamedewerkers
5. Rechten en plichten programmamedewerkers”
Een model programmastatuut zal als bijlage toegevoegd worden aan de CAO.

Instemmen kan door onderstaand antwoordformulier vóór dinsdag 3 maart aanstaande terug te sturen. Dit kan per e-mail: omroep@nvj.nl

ANTWOORDFORMULIER
VOORSTELLEN CAO PUBLIEKE OMROEP 2009

Naam:

Woonplaats:

E-mail adres:

Stemt WEL / NIET * in met de cao voorstellen 2009

Opmerkingen:

  • S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.