Mag mijn opdrachtgever onze samenwerking per direct stopzetten?

Mijn opdrachtgever, waar ik als freelancer al vijf jaar iedere week een artikel voor schrijf, heeft onze samenwerking per direct stopgezet omdat het magazine een andere koers gaat varen. Mag dat zomaar?

Antwoord

Ja, in beginsel wel, tenzij er andere contractuele afspraken zijn gemaakt. De wet bepaalt dat een opdrachtgever te allen tijde de overeenkomst kan opzeggen. Dat is alleen anders als partijen hebben afgesproken dat de overeenkomst niet kan worden opgezegd of slechts kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn. Heb je met je opdrachtgever niets afgesproken over de opzegging, dan geldt de wettelijke regeling.

Kun je iets doen tegen de opzegging? Nee, tegen de opzegging niet, maar het kan wel zijn dat de directe opzegging door je opdrachtgever een wanprestatie oplevert en dan heb je recht op een schade­vergoeding. Of dat zo is, hangt af van de aard en inhoud van de overeenkomst en de overige omstandigheden van het geval. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in het concrete geval met zich meebrengen dat je opdrachtgever de overeenkomst niet zonder zwaarwegende grond mag opzeggen of dat er toch een opzegtermijn in acht moest worden genomen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de overeenkomst al geruime tijd voortduurt en je voor je inkomen voor een groot deel hiervan afhankelijk bent. Door de opzegging valt dit inkomen direct weg en ben je niet in de gelegenheid geweest om vervangende opdrachten te zoeken om dit inkomensverlies op te vangen; je lijdt dus schade. De schadeplicht van je opdrachtgever is dan gelijk aan het inkomen dat je ontvangen had als je opdrachtgever een redelijke opzegtermijn in acht had genomen. Wat een redelijke termijn is, hangt heel erg af van de omstandigheden van het geval. Het is zeker geen gegeven dat je altijd recht hebt op een opzegtermijn.

Maakt het nog uit of de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan? Nee, dat maakt geen verschil. Ook een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, kan door de opdrachtgever tussentijds worden opgezegd als je niets over de opzegging hebt afgesproken. Wil je niet voor onaangename verrassingen komen te staan, spreek de opzegtermijn dan contractueel af.

 

mag dat zomaar