Brief aan NVJ-leden bij Wegener

maandag 3 november 2008

De afgelopen maand hebben wij met wegener, samen met de cor wegener en de andere vakorganisaties, gesproken over een nieuw sociaal plan wegener.

We hebben besloten om het sociaal plan wegener 2008 met een aantal verbeteringen, te verlengen. Dit nieuwe sociaal plan met de naam ‘delta’zal van toepassing verklaard worden op de reorganisatie ‘delta’ die in de loop van 2009 doorgevoerd zal worden. Het is dus geen plan dat gebonden is aan een tijdspanne, maar aan een omschreven reorganisatie; wegener heeft aangegeven in de toekomst anders te willen omgaan met sociale plannen. Begin 2009 zullen er dan ook nieuwe gesprekken plaatsvinden waarbij de nadruk gelegd gaat worden op van werk naar werk gerichte trajecten. Download de volledige tekst van het Sociaal Plan in pdf.

We kunnen ons voorstellen dat u een aantal vragen heeft, bijvoorbeeld:

1. Wat is de relatie tussen het nieuwe sociaal plan ‘delta’ en de formatie-afspraken op de redactie zoals de nvj en de raad van bestuur wegener zijn overeengekomen?

- In principe zal het sociaal plan delta niet in werking treden op de redacties, behoudens daar waar het in de formatie afspraken gaat om het openstellen van de vrijwillige regelingen. De vrijwillige regelingen uit het sociaal plan delta gelden daarbij als uitgangspunt.

- Mocht wegener in de loop van de komende jaren om wat voor reden dan ook de formatie afspraken willen openbreken, dan moet besproken worden of er dan een reorganisatie komt die voortvloeit uit ‘delta’ of dat er een nieuwe reorganisatie is. In het sociaal plan is afgesproken dat de cor wegener, in samenspraak met de vakorganisaties, over dergelijke kwesties een uitspraak zal doen. Uiteraard gaan wij er niet van uit dat de afspraken tussentijds opengebroken (moeten) worden.

2. Wat is de relatie tussen de vrijwillige vertrekregelingen in dit plan en de plannen van de kantonrechters en de overheid om het niveau van de vertrekregelingen aan te passen?

Wat betreft de kantonrechters:
- kantonrechters zijn vorige week met een nieuw systeem gekomen om vertrekpremies samen te stellen, dat zal ingaan op 1 janauri 2009. In het sociaal plan is afgesproken dat de kantonrechtersformule wordt ingevoerd die geldt op de datum van ondertekening. Ondertekening zal, als de leden instemmen, plaatsvinden begin december 2008. Op dat moment geldt dan dus nog de ‘oude’ kantonrechtersformule.

Wat betreft de overheid:
- er zijn afspraken gemaakt tussen fnv en werkgevers over aftopping van de vertrekpremie’s voor medewerkers met een inkomen van 75.000 euro en hoger. De nvj heeft aangegeven het niet eens te zijn met deze afspraak omdat het een tweedeling in bedrijven teweeg brengt. In dit sociaal plan is dan ook geen aftoppingsafspraak opgenomen.

Mocht u nog vragen hebben dan beantwoorden wij die graag. U kunt mailen naar dagblad@nvj.nl of bellen naar 020-6766771.

Aanstaande donderdag zullen we ook aandacht besteden aan dit onderwerp in een nieuw gepland waakhondenoverleg, met redactiecommissies en redactieraden.

Via bijgevoegd stemformulier kunt u - tot uiterlijk 20 november 2008 - uw stem uitbrengen

met vriendelijke groet,

Bianca Rootsaert, Yvonne Dankfort
secretaris dagblad secretaris lokale media
NVJ NVJ