Geldzaken

dinsdag 24 januari 2012

De NVJ Academy organiseert in samenwerking met NAHV Belastingadviseurs BV op vrijdag 10 februari de workshop Geldzaken. Fiscaal adviseur Ed Vogel geeft antwoord op vragen zoals: wanneer is er sprake ondernemerschap en wanneer van resultaat uit overige werkzaamheden?; welke onkosten zijn fiscaal aftrekbaar voor een (foto) journalist (met nadruk op de problematiek van de werkkamer en de autokosten). Verder komen de fiscale faciliteiten van het ondernemerschap (zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling) aan bod, de VAR, tariefstelling in de Wet Inkomstenbelasting en BTW. Lees meer over de wetenswaardigheden die speciaal voor kleinere ondernemers van belang zijn.

- De meeste zelfstandigen ontvangen deze maand de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of een aanslag ZVW-premie 2012. Deze kunnen voor 29 februari 2012 in één keer worden betaald met een betalingskorting van ongeveer 1,8% of anders in 11 maandelijkse termijnen vanaf eind februari. De voorlopige aanslag is gebaseerd op de gegevens over 2011 of anders het laatst aangegeven jaar. Kijk de voorlopige aanslag goed na. Mogelijk is deze te hoog of te laag vastgesteld. Met het programma ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2012’ wordt voorkomen dat er te veel of te weinig belasting wordt betaald.

- De percentages voor de premies zorgverzekeringswet voor zzp’ers zijn per 2012 gewijzigd. Zzp’ers betalen premie over de winst minus de zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling. Over jaar 2011 betaalden zelfstandigen 5,65% premie, en over jaar 2012 5%. Dat lijkt gunstig. Echter het maximale inkomen waarover de premies berekend worden, is fors opgehoogd. Over jaar 2011 betaalde men maximaal premie over een bedrag ad € 33.427, maximaal € 1.888 aan premies ZVW. Over jaar 2012 is het maximale bedrag waarover men premies betaalt (fors) opgehoogd naar € 50.064. Over 2012 betalen zzp’ers derhalve maximaal € 2.503 aan premies. Bij hoge winsten is dit een nadelig verschil van € 615 op jaarbasis.

- Heffingsrente is de vergoeding van gemiste rente. Zelfstandigen betalen heffingsrente als zij te weinig belasting hebben betaald of ontvangen heffingsrente als zij teveel belasting hebben betaald. Het percentage heffingsrente wordt per kwartaal nader vastgesteld. Over het 4e kwartaal 2011 bedroeg de heffingsrente 3%. Over het 1e kwartaal 2012 bedraagt de heffingsrente 2,85%. Naar verwachting zal de heffingsrente vanaf 1 januari 2013 op meer dan 4% worden bepaald. De fiscus berekent heffingsrente vanaf 1 januari na het desbetreffende tijdvak. Voorbeeld : je doet op 10 januari 2012 nog aangifte over belastingjaar 2010. Stel: op 1 mei 2012 wordt de aanslag inkomstenbelasting opgelegd ad € 5.000. De Belastingdienst berekent heffingsrente over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 april 2012. Het zal dan gaan om circa € 200 rente.

- Met ingang van 2012 kent de zelfstandigenaftrek een vast bedrag van € 7.280,-, ongeacht de hoogte van de winst. Tot en met 2011 kende de zelfstandigenaftrek een schijventarief. Met het stijgen van de winst daalde het bedrag van de aftrek. Zo kwamen ondernemers met weinig winst in aanmerking voor een hogere aftrek. De maatregel om er een vast bedrag van te maken is dan ook bedoeld om de groeiambitie van ondernemers te bevorderen en meer winst te maken.

- Ook 65+-ondernemers kunnen in 2012 zelfstandigenaftrek genieten. Deze bedraagt 50% van € 7.280, dus € 3.640.

- Met ingang van 2012 wordt het plafond voor de oudedagsreserve verlaagd met € 2500 euro naar € 9.282. De ondernemer die aan het urencriterium voldoet en die bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt, kan bij het bepalen van de in een kalenderjaar genoten winst over dat jaar toevoegen aan de oudedagsreserve. Tot en met 2011 bedroeg de toevoeging aan de oudedagsreserve over een kalenderjaar 12% van de winst met een maximum van € 11.882 euro. Dit maximum is nu verlaagd tot € 9.282 euro.