Motie GroenLinks en PvdA over collectief onderhandelen zzp’ers

donderdag 16 november 2017

De Tweede Kamerleden Corinne Ellemeet (Groen Links) en Lodewijk Asscher (PvdA) hebben op maandag 13 november een motie ingediend om collectief onderhandelen in de creatieve sector mogelijk te maken. De motie is mede ingestoken door de NVJ en de Kunstenbond die nauw samen hebben gewerkt.

Zowel de NVJ en de Kunstenbond vinden dat veel zelfstandigen geen onderhandelingspositie hebben. Om de onderhandelingspositie te verbeteren van onder andere (foto)journalisten moet het mogelijk worden om tariefafspraken te maken. De motie werd tijdens de vaststelling van de begroting 2018 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voorgesteld. Op dinsdag 21 november stemt de Tweede Kamer over de motie.

In de motie worden (foto)journalisten expliciet genoemd. Kamerleden Ellemeet en Asscher erkennen de zwakke onderhandelingspositie van zzp'ers in de creatieve sector. Zij erkennen ook dat de Europese mededingingswet een belemmering vormt om de onderhandelingspositie te verbeteren.  Zij vragen daarom concreet aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, om een uitzondering voor de creatieve sector te maken op het mededingingsrecht naar het voorbeeld van andere Europese Landen.

Tijdens het debat sprak de minister de wens uit om te zoeken naar ruimte voor een experiment om 'collectief onderhandelen voor de creatieve sector waaronder journalisten' mogelijk te maken. Ze gaf aan dat dit wel afstemming behoeft met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Economische Zaken (EZ).De Minister zegde verder toe een visiebrief en actieplan met betrekking tot de arbeidsmarktagenda in februari 2018 op te stellen en de evaluatie van de Wet Auteurscontractenrecht te agenderen.