NVJ roept mediabedrijven op zich te registreren bij de Geschillencommissie Auteursrechten

vrijdag 7 april 2017

De NVJ en de NVF roepen uitgeverijen en de publieke omroepen om op zich te registreren bij de Geschillencommissie Auteursrechten. Zonder die registratie kunnen geschillen tussen opdrachtgevers en (foto)journalisten niet in behandeling worden genomen. Media moeten daarnaast de mogelijkheid tot arbitrage in hun modelovereenkomsten en algemene voorwaarden opnemen.

NVJ en NVF roepen tevens ondernemingsraden, redactieraden, en alle (zelfstandigen) journalisten op hun werkgevers en opdrachtgevers om zich te laten registeren bij de Geschillencommissie. Dit kan door werkgevers/opdrachtgevers een brief te sturen (zie de voorbeeldbrieven onderaan dit bericht).

Geschillencommissie Auteursrecht

In de op 1 juli 2015 in werking getreden wet Auteurscontractenrecht is voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie. Het doel van deze commissie is om geschillen tussen makers zoals zelfstandige (foto)journalisten en exploitanten zoals uitgeverijen en omroepen laagdrempelig op te lossen. Een gang naar de rechter en een slepende en kostbare rechtszaak wordt hierdoor voorkomen.

De  Geschillencommissie Auteursrecht is in oktober 2016 van start gegaan. Om te zorgen dat geschillen in behandeling worden genomen moeten media zich eerst registreren bij de Geschillencommissie. Dit kan zowel collectief via brancheorganisaties zoals NDP Nieuwsmedia en Magazine Media Associatie (MMA) en individueel. De Geschillencommissie Auteursrechten neemt sinds oktober vorig jaar klachten in behandeling. Desondanks hebben veel grote opdrachtgevers de mogelijkheid om naar de geschillencommissie te stappen nog niet formeel mogelijk gemaakt.

In aan NDP Nieuwsmedia, Magazine Media Associatie en de Nederlandse Publieke Omroep verstuurde brieven bepleiten NVJ/NVF dat het getuigt van goed opdrachtgeverschap als ook het oplossen van geschillen snel contractueel wordt geregeld. NVJ/NVF vragen van de aangeschreven partijen voor eind april duidelijkheid.

Bepaling in contracten

De NVJ en NVF vragen media ook om in hun modelovereenkomst, contracten en/of algemene voorwaarden de volgende bepaling op te nemen:

“Partijen stemmen ermee in dat alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst die op grond van artikel 25g Auteurswet kunnen worden beslecht volgens het reglement van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht door een van beide partijen aan deze geschillencommissie kunnen worden voorgelegd (www.degeschillencommissie.nl).

… (de uitgever/producent/omroep/exploitant) is geregistreerd bij De Stichting Geschillencommissie.”

Toolkit communicatiemiddelen

Seminar wet Auteurscontractenrecht

Op vrijdagmiddag 16 juni organiseert de Federatie Auteursrechtbelangen een seminar over de wet Auteurscontractenrecht en de Geschillencommissie Auteursrechten voor rechthebbenden (vanaf 13.30 uur, locatie COBRA Museum Amstelveen). Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat federatie@auteursrecht.nl