Onderhandelingen cao Omroep vastgelopen. NVJ doet ultieme poging om dit jaar nog tot akkoord te komen

donderdag 28 november 2019

Woensdag hebben NVJ, FNV en CNV een aangepast eindbod neergelegd bij de werkgevers binnen de publieke omroep in een ultieme poging om dit jaar nog tot een akkoord voor een nieuwe cao te komen. Dit eindvoorstel omvat een structurele loonsverhoging van 4,6 procent en vijf maatregelen die een einde moeten maken aan onzekere contractvormen en doorgeschoten flexibilisering van de publieke omroep. Omdat de werkgevers tot nu toe niet hebben gereageerd, bereidt de NVJ stappen voor om de achterban te mobiliseren. Omroepsecretaris Wais Shirbaz over de laatste stand van zaken.

Lees onderaan de samenvatting van het eindbod

Waarom is jullie eindbod anders dan de eerdere voorstellen?

Wais Shirbaz: ‘We hebben heel goed geluisterd naar onze achterban. Onze leden hechten enerzijds waarde aan de inflatiecorrectie in 2019, maar stellen ook heel nadrukkelijk vast dat er nu echt aandacht moet komen voor betere arbeidsvoorwaarden en er een halt moet worden toegeroepen aan de onzekere contracten.’

Hoe is de hoogte van de passende loonsverhoging tot stand gekomen?

‘In het loonbod zijn de werknemerspartijen een eind tegemoetgekomen aan datgene wat de werkgevers bieden. Zij bieden 4,5 procent, wij vroegen 5,5 procent. Dat wij nu 4,6 procent vragen is met het oog op de inflatiecorrectie van 2019. De loonsverhoging bestaat uit een structurele salarisverhoging van 2,6 procent per 1 juli 2019 en een structurele salarisverhoging van 2 procent per 1 januari 2020 met een cao-looptijd van 18 maanden. De structurele verhoging van 2,6 procent komt precies overeen met het percentage dat de publieke omroepen in hun begroting gecompenseerd krijgen. Dat geld is dus beschikbaar.’

Zijn de maatregelen die er moeten komen tegen de onzekere contracten in dit bod verder aangescherpt?

‘Ja zeker. We zeggen nu heel duidelijk dat voor structurele werkzaamheden mensen een vast dienstverband móeten krijgen. Dus maximaal 3 tijdelijke contracten in 36 maanden en daarna een contract voor onbepaalde tijd. De huidige situatie van de cyclus van 6 tijdelijke contracten en dan een onderbreking van 6 maanden is niet alleen onwenselijk maar ook onfatsoenlijk voor een met publiek geld gefinancierde sector. Wat het nog onacceptabeler maakt, is dat de publieke omroep een belangrijke maatschappelijke functie heeft in het democratisch bestel. Je mag daarom minstens verwachten dat de publieke omroep een goed en transparant arbeidsvoorwaardenbeleid hanteert dat als voorbeeld kan dienen voor de rest van de mediasector.’

Heeft de aaneenschakeling van de overheidsbezuinigingen dit effect niet enorm versterkt?

‘Dat is te makkelijk geredeneerd. Een goede werkgever brengt zijn ambities in balans met een goed arbeidsvoorwaardenbeleid. Er is nu een heel duidelijke disbalans.’

De discussie over de onzekere contracten speelt al jaren. Hoe groot is de kans dat de publieke omroep nu eindelijk maatregelen daadwerkelijk uitvoert?

‘Wij zitten er heel stevig in en trekken een duidelijke lijn. Er moet een duidelijk zichtbare oplossing komen voor het tegengaan van dit soort constructies. Als geld de echte reden is waarom de publieke omroep deze constructie toepast, dan wordt het de hoogste tijd dat de publieke omroep dit ook duidelijk maakt richting de politiek. Wij zijn er klaar mee om nog langer klem te zitten tussen politiek en publieke omroep. Programmamakers verdienen waardering en de daarbij passende arbeidsvoorwaarden. De NVJ blijft daar hard voor knokken!’

Tot nu toe hebben de werkgevers niet gereageerd op jullie eindbod. Wat gebeurt er na vandaag?

‘Dan komen we in een situatie terecht waarin we onze achterban gaan mobiliseren. Ik zie geen reden dat de werkgevers met dit voorstel niet akkoord zullen gaan. Op het loononderdeel hebben we het verschil klein en acceptabel gemaakt. En voor wat betreft de flexibele schil: als de publieke omroepen werkelijk menen dat zij goede werkgevers zijn, dan moeten onze voorgestelde maatregelen toch geen probleem zijn. En is iedereen blij met een goede oplossing.’


Samenvatting van het eindbod:

- Looptijd CAO: Een CAO met een looptijd van 18 maanden, ingaande 1 januari 2019 en derhalve eindigend op 1 juli 2020.

- Salarissen:

Een structurele salarisverhoging van 2,6% per 1-7-2019
Een structurele salarisverhoging van 2% per 1-1-2020

- Maatregelen tegen onzekere contractvormen en doorgeschoten flexibilisering van de publieke omroep:

  1. Bij structurele werkzaamheden hoort een vast dienstverband! Dus niet meer dan 3 tijdelijke contracten in 36 maanden daarna een contract voor onbepaalde tijd.
  2. Samenstelling van de formatie wordt voor cao partijen verifieerbaar ten aanzien van de 1e schil (vaste contracten), 2e schil (tijdelijke contracten) en 3e schil (Payroll contracten, uitzendkrachten en zzp’ers) en vastgesteld en gehandhaafd op 75% vaste contracten en 25% flexibele contracten.
  3. Concurrentie op inhoud en niet op arbeidsvoorwaarden: Level Playing Field voor zzp-ers, hetgeen o.a. in gaat houden het tot stand brengen van een Fair Practice Code waarin tenminste afspraken worden gemaakt over collectief onderhandelen van tarieven en andere contractvoorwaarden in standaardovereenkomsten. Daarbij een afspraak over minimumtarieven (tenminste 150% van het bruto cao- loon voor vergelijkbaar werk) ten einde de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden gebied tegen te gaan.
  4. Afspraken met derde partijen worden alleen aangegaan als zij dezelfde arbeidsvoorwaarden hanteren als vastgelegd in de cao voor de publieke omroep voor vaste medewerkers van de omroep. De garantie wordt afgesproken en gehandhaafd op basis van een vergewisplicht ter zake.
  5. Payroll-medewerkers die na 1 januari 2020 werkzaam zijn op basis van een payroll-overeenkomst hebben per 1 januari 2020 recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als hun collega’s die in dezelfde/gelijkwaardige functies in dienst zijn van de werkgever/inlener waarop deze cao van toepassing is.