Oproep in Twentsche Courant Tubantia onrechtmatig

donderdag 17 oktober 2013

Dagblad De Twentsche Courant Tubantia moet op last van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel de oproep “Wat zijn uw ervaringen met Pretium?” en alle verwijzingen daarnaartoe verwijderen van haar website. De inhoud van deze oproep werd als onrechtmatig jegens het Telecommunicatiebedrijf Pretium aangemerkt.

Een om meerdere redenen opvallende uitspraak. Door de volledige verwijdering van de oproep te gelasten is het internetarchief van de krant niet meer compleet. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft echter in meerdere uitspraken het belang van de archieffunctie van de pers benadrukt. Een recent voorbeeld betreft een klacht van Poolse advocaten die in een krantenartikel werden beticht van misbruik van hun posities bij de liquidatie van staatseigendommen. De krant werd in meerdere instanties veroordeeld voor het schaden van klagers’ reputatie. De advocaten hadden in echter in die procedure geen vordering ingesteld tot rectificatie of verwijdering van het artikel uit het online archief. Pas veel later vorderden zij in een afzonderlijke procedure de verwijdering uit het internet archief. Zonder succes. Het feit dat het betreffende artikel nog te vinden is in het online archief van de krant en het feit dat de Poolse rechters geen maatregel hebben opgelegd tot verwijdering uit het archief, leverde volgens het Europese Hof geen schending op van artikel 8 EVRM. Een dergelijke maatregel zou volgens het Hof in dit geval een te vergaande inperking hebben opgeleverd van de door art. 10 EVRM bestreken vrijheid van meningsuiting. Bron: EHRM 16 juli 2013, nr. 33846/07. Mediaforum 9, september 2013.

Het tweede interessante aspect betreft de lezersoproep. Deze oproep wordt door de rechter beschouwt als een erkend journalistiek middel om mogelijke misstanden te onderzoeken. In zijn vonnis formuleert hij een aantal eisen waaraan een journalistieke oproep moet voldoen. Uitgangspunt is dat ook voor journalistieke oproepen geldt dat de journalist zorgvuldig moet handelen. Zo moet hij - voordat de oproep wordt gepubliceerd - onderzoeken of er wel gegronde redenen zijn om de oproep te publiceren. Daarnaast moet een journalist de oproep zorgvuldig verwoorden. De oproep behoort niet vooraf een dusdanig beeld neer te zetten dat de reacties op de oproep al niet tot nauwelijks meer kunnen toe- of afdoen aan dat vooraf gecreëerde beeld.

> de Rechtspraak - Rechtbank Overijssel