Principeakkoord Omroep CAO

woensdag 4 november 2009

De NVJ en de publieke omroepen hebben een principeovereenkomst bereikt over een nieuwe CAO. Zowel in 2009 als in 2010 gaat het salaris één procent omhoog. Twee miljoen euro wordt gereserveerd voor werkzekerheid en mobiliteit. De NVJ houdt op donderdag 12 november een ledenvergadering in Vergaderzaal 7B in het Net 3 Gebouw (VARA/NPS) in Hilversum vanaf 14.30. Leden kunnen tot maandag16 november hun stem uitbrengen.

‘Met deze CAO denken wij een belangrijk fundament te hebben gelegd voor de lastige tijden die de publieke omroepen volgend jaar verwachten’, zegt omroepsecretaris Marc Visch. ‘Door de nieuwe concessieperiode zal er veel werkgelegenheid verschuiven bij de landelijke omroepen, maar ook in de regio moet, mede als gevolg van lagere inkomsten, verwacht worden dat arbeidsplaatsen op de tocht komen te staan. Desalniettemin hebben de onderhandelingspartijen gemeend dat de lonen, ook in deze economisch lastige tijden, tenminste inflatieproof moeten zijn.’

Dit zijn de hoofdpunten:
• Met ingang van 1 april jongstleden worden de lonen met 1% verhoogd. Per 1 januari aanstaande zullen de lonen met nog eens 1% worden verhoogd.
• Er wordt structureel 2 miljoen euro vrijgemaakt voor werkzekerheid en mobiliteit. Elke medewerker krijgt het recht tenminste een keer in de vijf jaar een loopbaantraject te volgen op kosten van de werkgever. Daarnaast zal er een mobiliteitscentrum worden opgericht waar werknemers die als gevolg van reorganisaties buiten de boot vallen kunnen aankloppen voor een andere baan. Ook wordt geld uitgetrokken voor stage- en werkervaringsplekken voor kwetsbare groepen als jongeren, schoolverlaters en gehandicapten.
• Eenmalig wordt €175.000 beschikbaar gesteld voor een systeem van Eerder Verworven Competenties. Via EVC-procedures kunnen mensen kennis en ervaring officieel laten erkennen en vast laten leggen in een Ervaringscertificaat. Dit ook om de positie op de arbeidsmarkt te vergroten.

En verder:
• Zal er een tweede contracteerregeling worden geïntroduceerd. In die regeling zal de werkgever geen onderscheid meer hoeven maken tussen Proces en Project. Van het totale personeelsbestand heeft minimaal 75% een kernfunctie (na 1 jaarcontract vaste aanstelling) en maximaal 25% een flexpositie (maximaal 3 contracten in 3 jaar). Ook bij deze regeling mag binnen een bepaalde bandbreedte na overeenstemming met OR/PVT worden afgeweken.
• Zullen voortaan alle vergoedingen in de CAO automatisch jaarlijks worden geïndexeerd.
• Komt er in het functieraster een beschrijving van de functie Programmamaker J.
• Wordt in het raster de functie Redacteur-presentator opgenomen.
• Zal helderder worden geformuleerd waar eventuele combifuncties aan moeten voldoen om hoger ingedeeld te worden.
• Zal een dienst uit minimaal 3,6 uur moeten bestaan.
• Zullen de uitspraken van de Vaste Commissie en de Beroepscommissie Functiewaardering gepubliceerd worden.