Principeakkoord verlenging Sociaal Plan TMG

dinsdag 12 september 2017

De NVJ legt het principeakkoord over de verlenging van het Sociaal Plan TMG positief voor aan haar leden. Op woensdag 13 september vindt vanaf 16 uur een informatiebijeenkomst plaats.

De NVJ en andere bonden hebben op 5 september met de nieuwe directeur HRM van TMG gesproken over verlenging van het Sociaal Plan dat voor de periode januari 2016 tot juni 2017 was overeengekomen. In de overnamestrijd tussen de grote aandeelhouders van TMG sloot de COR van TMG een zogenoemd Merger Convenant af met grootaandeelhouder Mediahuis. Een van de afspraken hierin was dat het Sociaal Plan TMG, dat eind juni van dit jaar is afgelopen, wordt verlengd tot eind december 2019.

Dat gaf de bonden een goede uitgangspositie bij de onderhandelingen over de voorwaarden voor dat verlengde Sociaal Plan. Vooral ook omdat de COR als voorwaarde heeft gesteld dat het verlengde SP ten minste van gelijke waarde moet zijn als de eerste versie. Na drie sessies met TMG werd een principeakkoord bereikt met een aantal extra’s voor de aantallen medewerkers die in een komende reorganisatie boventallig worden.

Wat zijn de extra’s?

Looptijd  tot 31 december 2019 (de personele gevolgen van reorganisatiebesluiten die voor 31 december 2019 zijn genomen vallen onder dit verlengde SP);
De COR en TMG gaan samen betere afspraken maken over de gang van zaken bij herplaatsingsprocedures in reorganisatie en selectie voor nieuwe functies;
Voorafgaand aan adviesaanvragen voor reorganisaties moet de beschrijving van de functies die de medewerkers bekleden actueel en juist zijn. Voordat de adviesaanvraag wordt ingediend, moet ook duidelijk zijn hoe de uitwisselbaarheidsbepaling van actuele met toekomstige functies heeft plaatsgevonden;
En tenslotte moet er gedurende de voorfase zorgvuldigheid bij het plaatsingsproces worden gewaarborgd. De COR zal die afspraken met de medezeggenschap delen.

Boventallige medewerkers die nog geen twee jaar in dienst zijn, kunnen zonder restrictie gebruik maken van de bemiddelingsfaciliteiten voor de medewerkers.

De ouderenregeling van artikel 8.1 van het SP wordt verbeterd. Die regeling zal nu van toepassing zijn op alle boventallige medewerkers die op de datum waarop het dienstverband eindigt 6 jaar of korter verwijderd zijn van hun persoonlijke AOW datum. In de vorige versie van het SP was dat nog 5 jaar. Daarmee is de bepaling meer in lijn met de journalistieke cao’s (Dagblad en Huis-aan-huis).

Gedurende de looptijd wordt gewerkt aan leeftijdsbewust personeelsbeleid met als doel meer maatwerk voor oudere medewerkers. Ook het budget voor outplacement en opleiding komt ten goede aan boventallige medewerkers die na hun vertrek als zzp-er aan de slag willen. De werkgever biedt hen een loopbaanscan aan.

Informatiebijeenkomst

De NVJ organiseert een informatiebijeenkomst voor leden en niet-leden op woensdag 13 september om 16.00 uur bij TMG in Amsterdam.