Rapportage omroepfuncties blijft probleem

vrijdag 21 augustus 2009

Ondanks afspraken tussen omroepen en vakorganisaties over de verdeling van de contracten blijft het aantal vaste en tijdelijke contracten een twistpunt. De NVJ roept desbetreffende omroepen op om de juiste gegevens te verstrekken of aanvullende informatie te verstrekken.

Sinds 2005 is in de Omroep CAO de regeling opgenomen die een maximum stelt aan het aantal tijdelijke contracten bij omroepen. Binnen elke instelling moeten alle functies worden ingedeeld in het cluster procesfuncties of het cluster projectfuncties. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen functies die behoren tot de vaste kern en functies die behoren tot de ‘flexschil’. De verhouding tussen vast en flexibel personeel moet voor 1 mei van elk jaar aan de vakorganisaties worden gerapporteerd. Voor een deel mogen de omroepen afwijken van de regeling na toestemming van de ondernemingsraad.

Dit jaar hebben 12 omroepen tot op heden niet gerapporteerd; 5 omroepen hebben hun cijfers niet op orde; en uit de gegevens van 13 omroepen kan niet worden opgemaakt of de omroepen toestemming hebben van de ondernemingsraad om af te wijken.

Volgens omroepsecretaris Marc Visch ontstaan elk jaar problemen over de aanlevering van de cijfers. Officieel is 31 december de peildatum. Dan moeten alle omroepen hebben geïnventariseerd hoeveel mensen zij in dienst hebben en in welke categorieën zij vallen. Voor 1 mei moeten de omroepen deze cijfers hebben gerapporteerd. ‘Elk jaar gebeurt het weer dat omroepen hun cijfers niet op tijd aanleveren of dat de informatie niet klopt.’

Op dit moment voeren de omroepen en vakorganisaties overleg over een nieuwe Omroep CAO. Een van de voorstellen is het opheffen van een scheiding tussen proces- en projectfuncties en dat een percentage kern en flex over het totaal van de organisatie wordt gerealiseerd. ‘Een groot probleem voor omroepen is de scheiding proces en project’, zegt Visch. ‘Om bedrijven tegemoet te komen die minder te maken hebben met die duidelijke scheiding tussen proces- en projectfuncties willen wij een extra mogelijkheid in de CAO opnemen.’ Over het totaal van de organisatie zal volgens het voorstel 75 procent vallen onder kern (vast diensverband na maximaal 1 jaarcontract) en 25 procent flex (maximaal 3 contracten in 3 jaar conform Flexwet).

Sinds twee jaar bestaat volgens de CAO de mogelijkheid voor omroepen om dispensatie aan te vragen. Omdat dit een onderdeel is van de CAO onderhandelingen is afgesproken dat een aantal omroepen geen dispensatie krijgt maar gedurende de onderhandelingen worden wel de afwijkingspercentages gedoogd.