Voorstellenbrief CAO SBS Productions 2010

zondag 8 november 2009

Binnenkort starten de onderhandelingen voor een nieuwe CAO bij SBS Productions. De huidige CAO loopt op 31 december 2009 af en is dan twee jaar oud. De NVJ heeft de leden werkzaam bij SBS Productions een voorstellenbrief gestuurd. Zij kunnen tot maandag 16 november reageren op het voorstellenpakket.

Voorstellenpakket NVJ CAO SBS Productions 2010:

1. Looptijd:
In principe gaan wij uit van een looptijd van 1 jaar, maar een langere looptijd is bespreekbaar.

2. Loon:
Om de inflatie van vorig jaar af te dekken (+1%) en ook nog enige verbetering te realiseren achten wij een looneis van 2% gerechtvaardigd. Ondanks dat er de afgelopen jaren goede stappen zijn gezet, loopt de CAO ook voor wat betreft loon nog achter bij de sector.

3. Vergoedingen zorgverzekering:
Wij willen dat de (extra) werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering verhoogd wordt naar € 30,=. Deze bijdrage komt bovenop de wettelijke verplichte bijdrage.

4. Reiskostenvergoeding:
Wij stellen voor de reiskostenvergoeding op te nemen in de CAO. De maximale vergoeding woon-werk willen wij naar €180,= brengen.

5. Overige vergoedingen:
Om (onnodige) discussies te voorkomen stellen wij voor de overige vergoedingen op het fiscaal maximale te stellen.

6. Werktijden:
In verband met de in werking getreden vereenvoudigde ATW stellen wij voor de in deze wet genoemde arbeidstijdbepalingen over te nemen in de CAO. Een uitzondering willen wij maken ten aanzien van artikel 5.3.2. Graag willen wij dat artikel als volgt vervangen:
“De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer van 18 jaar of ouder een onafgebroken rusttijd heeft van tenminste 11 uren in elke aaneengesloten periode van 24 uren, welke rusttijd 12 maal in een periode van 4 weken mag worden ingekort tot ten minste 10 uren, indien de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich brengen.”
In de CAO staat op dit moment dat de eerste 2,5 uur overwerk niet gecompenseerd mag worden. Dat betekent echter in de praktijk dat op dat getal (42,5 uur) geroosterd wordt. Dat is uiteraard niet de intentie van CAO-partijen geweest. Dit artikel behoeft aanscherping.

7. Vrije tijd:
Om werk-privé beter met elkaar in balans te laten komen, stellen wij voor het aantal vakantiedagen uit te breiden tot 27 dagen per jaar. Ook het adoptieverlof dient in duur gelijk te zijn aan het zwangerschapsverlof.

8. Pensioen:
Een vaak vergeten, maar zeker geen onbelangrijke, arbeidsvoorwaarde is pensioen. Wij stellen voor over te stappen van de PNO-3 naar de PNO-2 regeling. Met name vanwege de opbouwbasis voor het partnerpensioen.

9. Overige zaken:
Wij willen graag in de CAO opnemen welke programma’s vallen onder het Redactiestatuut.