Voorstellenpakket NVJ CAO BNR Nieuwsradio 2008

dinsdag 12 februari 2008

1. Looptijd:
In principe een looptijd van 1 jaar, maar een langere looptijd is bespreekbaar.

2. Loon:
Mede gezien de ontwikkelingen in de markt, er zijn reeds meerdere CAO’s voor 2008 afgesloten, achten wij een structurele loonsverhoging van 3,5% heel reëel. Een deel zou ook tot uiting mogen komen in een eindejaarsuitkering. De NVJ zou graag zien dat uiteindelijk een model wordt ontwikkeld waarin de combinatie tussen winstdeling en eindejaarsuitkering, een winstgerelateerde eindejaarsuitkering, gerealiseerd wordt.

3. Functieprofielen en inschaling:
In de CAO 2007 is een tijdelijk functieraster met loongebouw opgenomen. Afgesproken is dat in de nieuwe CAO nieuwe functieprofielen worden opgenomen. De nieuwe indeling moet, na wederzijdse instemming, opgenomen worden in de CAO.

4. Functieontwikkeling:
Pas als er geactualiseerde functieprofielen zijn kan een systematiek van functionerings- en beoordelingsgesprekken worden ingevoerd. Daarnaast zal loopbaanontwikkeling in deze systematiek een plaats moeten krijgen. In de CAO zullen de kaders voor de systematiek moeten worden vastgelegd.

5. Opleidingen:
Bij BNR Nieuwsradio werken overwegend jonge mensen. Om het loopbaanbeleid handen en voeten te kunnen geven moet er ook gewerkt worden aan een opleidingsplan. Uiteraard kan dat alleen maar als ook een opleidingsbudget beschikbaar is. Uitvoering kan bij de Ondernemingsraad neergelegd worden, maar de randvoorwaarden moeten in de CAO worden opgenomen.

6. Redactiestatuut:
Een journalistieke organisatie kan natuurlijk niet zonder een redactiestatuut en redactieraad. In de CAO willen wij de randvoorwaarden vastleggen.

7. Ontwikkelingsverlof:
De NGO Freevoice (waarin NVJ, Genootschap van Hoofdredacteuren, NDP en Radio Nederland Wereldomroep in participeren) biedt de mogelijkheid voor ontwikkelingsverlof. Daarbij wordt een medewerker in staat gesteld om gedurende een beperkte periode zijn of haar ervaring en hun kennis te delen met collega`s in Afrika. Freevoice bekostigt hierbij de reis- en verblijfkosten. De medewerker draagt bij door voor de helft van de tijd vakantie op te nemen en het bedrijf neemt de andere helft van de tijd voor haar rekening. Wij willen de mogelijkheid tot ontwikkelingsverlof in de CAO opnemen.

8. Overige zaken:
Ten behoeve van de transparantie stellen wij voor in de CAO op te nemen dat het bedrijf elk jaar voor 1 mei een sociaal jaarverslag produceert waarin naast ziekteverzuim, verloop ook inzicht wordt verschaft in het verloop door de loonschalen (periodieken).
In het kader van de internationale solidariteit en bevordering van de internationale persvrijheid stellen wij bovendien voor om in deze CAO de afspraak te maken een journalistiek project via bijvoorbeeld Freevoice of Press Now te adopteren.

MV300108