Werkzekerheid, behoud koopkracht en gelijke behandeling

woensdag 9 november 2011

Het arbeidsvoorwaardenbeleid 2011-2013 staat in het teken van het behoud van de journalistieke waarden en goede arbeidsvoorwaarden. In het gure economische klimaat is werkzekerheid, behoud van koopkracht en gelijke behandeling van groot belang. Aldus vice-voorzitter Bert de Jong tijdens de najaarsvergadering van de Verenigingsraad op 9 november.

Voor de komende jaren staat werkzekerheid voorop. Hierbij moet nieuwe arbeidsparticipatie worden gestimuleerd. Jongeren moeten bovendien betere garanties krijgen om te kunnen doorstromen naar een vast dienstverband. De flexibiliteit die werkgevers willen doorvoeren, moeten bovendien altijd uitgaan van gelijke behandeling van freelancers en vaste werknemers. Gelijk werk betekent gelijke beloning. Gelijke behandeling geldt voor zowel beloning, pensioen en scholing. Zelfstandige werkers moeten makkelijker toegang hebben tot collectieve pensioenregelingen, goede arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen afsluiten, ruimere scholingsfaciliteiten krijgen en beter beschermd worden op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Jongeren moeten betere kansen betere kansen krijgen om zich een goede positie op de arbeidsmarkt te verwerven, aldus De Jong. Instroomprojecten zoals die worden afgesproken in CAO’s bieden niet alleen jongeren werk, maar zorgen ook voor vitaliteit binnen redacties. Tegelijkertijd moet ook worden gewerkt aan de modernisering van de arbeidsmarktpositie van ouderen, zoals een flexibel vroeg pensioen, andere inzet van seniorendagen, vitaliteitsregeling, leeftijdsbewust loopbaanbeleid en flexibiliteit van de arbeidsduur. Het komt, aldus De Jong, aan op de keuze van het individu. ‘We moeten wegblijven dat iets verplichtend is of dat het als verplichtend wordt ervaren door de werkgever. Dat is een stap voorwaarts in de modernisering. ’

Een ander speerpunt voor de komende twee jaar is het behoud van koopkracht.
De voor 2012 verwachte inflatie van 2 procent en arbeidsproductiviteitsstijging rechtvaardigen een loonruimte van 3 procent. Maar omdat de NVJ wil meehelpen in de journalistieke sector, wordt de looneis beperkt tot 2 procent. De andere 1 procent wordt ingezet voor arbeidsverruimende maatregelen, zoals instroomprojecten en modernisering in de vorm van individueel maatwerk arbeidsvoorwaarden, kwaliteitsborging en ideële zaken zoals het Persvrijheidsfonds.

Journalistiek is onderscheidend. Een journalistieke CAO biedt waarborg voor journalistieke arbeid. De NVJ acht hierbij een raam-CAO een optie. Modernisering van de journalistieke CAO is noodzakelijk om tot goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken te komen. De NVJ wil dan ook het voortouw nemen in de modernisering van het arbeidsvoorwaardenbeleid met de verschillende contractpartners. De werkingssfeer van afspraken met de NVJ op ondernemingsniveau strekt zich uit tot alles wat onder de definitie van journalistieke arbeid valt, dus print, audio, TV, digitaal en internet.