WWZ treedt bijna in werking

woensdag 10 december 2014

De inwerkingtreding van de veelbesproken Wet werk en zekerheid (WWZ) is bijna een feit. Deze wet verandert het ontslagrecht ingrijpend, net als de regels voor contracten voor bepaalde tijd en andere flexibele arbeidsvormen. Ook heeft de WWZ gevolgen voor de Werkeloosheidswet. Niet alle nieuwe regels worden tegelijk van kracht. De wet treedt namelijk gefaseerd in werking. De eerste onderdelen van deze wet zijn al met ingang van 1 januari 2015 van toepassing. Zo is vanaf volgend jaar:

  • Geen proeftijd meer mogelijk bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter (7:652 BW). 
  • Een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd alleen mogelijk als die daadkrachtig is gemotiveerd (7:653 BW). 
  • Moet de werkgever uiterlijk één maand voor de afloop van een contract voor bepaalde tijd schriftelijk aangeven of het contract verlengd gaat worden en zo ja, onder welke voorwaarden (7:668 BW).

Andere onderdelen van de wet zoals de veranderingen in het ontslagrecht en de nieuwe ‘ketenregeling’ volgen per 1 juli 2015. De wijzigingen in de WW treden deels per 1 juli 2015 in werking, deels per 1 januari 2016.