De arbeidsvoorwaarden waar de NVJ dit jaar voor pleit

maandag 3 januari 2022

Op 26 januari is de Algemene Ledenvergadering van de NVJ. Tijdens deze vergadering zal een notitie over het werkvoorwaardenbeleid worden besproken. De notitie is online te vinden, hieronder enkele speerpunten. 

Staking als onderdeel van de NVJ-campagne Fotojournalistiek Heeft Een Prijs in 2019
Foto Peter Hilz/Hollandse Hoogte

Journalistiek vakmanschap verdient waardering en respect, en een behoorlijke beloning. De NVJ kiest voor een integrale benadering van de arbeidsmarkt. De vereniging ijvert voor goede lonen en arbeidsvoorwaarden voor journalisten in loondienst en daarvan afgeleide tarieven voor freelancejournalisten. 

Fair Practice Code

De Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep is in 2020 een enorme stap voorwaarts geweest. In de Code zijn bindende afspraken gemaakt voor onder meer minimumtarieven voor freelancers bij de publieke omroepen. De NVJ streeft ernaar bij commerciële omroepen en in de uitgeverijsector vergelijkbare collectieve afspraken te maken, bij voorkeur verankerd in de cao.

Daarbij pleit de NVJ voor een bruto uurtarief dat ten minste 50 procent hoger is dan het bruto all-in uurloon van journalisten in loondienst. Die opslag maakt het in ieder geval mogelijk voor freelancers een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten en te voorzien in een pensioen – zaken die voor journalisten in vaste dienst collectief zijn geregeld.

Er is een spanningsveld tussen het streven afspraken te maken voor zelfstandigen in het cao-recht en het mededingingsrecht dat collectieve (prijs)afspraken door en voor zelfstandigen in de weg staat. De NVJ zal, samen met de European Federation of Journalists (EFJ), lobbyen om binnen de Europese mededingingsrichtlijn een uitzonderingspositie voor zzp’ers te bewerkstelligen.

Looneis

Bij cao-onderhandelingen die de NVJ voert, blijft verbetering van de koopkracht het uitgangspunt. Daar is ook in coronatijd in de journalistiek ruimte voor, zij het niet over de hele linie in gelijke mate. De NVJ ziet dat bij verschillende mediabedrijven uitstekende resultaten worden behaald en dat volop wordt geïnvesteerd in de transitie van print naar digitaal.

Dat betekent dat er na jaren van loonmatiging naast prijscompensatie (inflatiecorrectie) ruimte is voor verbetering van de salarissen en tarieven. De NVJ gaat daarbij uit van een looneis van 5 procent per jaar.

Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie blijven belangrijke thema’s in de journalistiek, omdat redacties nog steeds grotendeels homogeen zijn. Van Nederlandse media verwacht de NVJ dat ze zich inspannen voor betere representatie op het gebied van gender, culturele achtergrond, levensbeschouwing en geaardheid.

De NVJ wil diversiteit en inclusie bij mediabedrijven stimuleren en faciliteren. Dat kan door praktijkvoorbeelden en initiatieven ter bevordering van diversiteit te plaatsen op de website. En door eens per jaar een inspirerende bijeenkomst te organiseren met sprekers die zich inzetten voor meer inclusie op de journalistieke werkvloer. Een voorbeeld is het traineeship dat DPG in het leven heeft geroepen voor divers journalistiek talent.

ALV

De gehele werkvoorwaardennotitie wordt besproken tijdens de ALV op woensdag 26 januari 2022. De verdere agenda voor de vergadering en de mogelijkheid om je aan te melden vind je op deze pagina