Ongerustheid over ontwikkelingen TMG Regionaal/lokaal

donderdag 3 april 2014

UPDATE - Algemeen directeur Tim Klein van HDC Media reageert met verbazing en teleurstelling op het bericht eerder vandaag dat de NVJ met groeiende ongerustheid kennis neemt van de ontwikkelingen bij HDC Media.  
 
Tim Klein: ‘Met verbazing en teleurstelling heb ik kennis genomen van de publicatie van een weergave van de inhoud van uw schrijven van 31 maart jongstleden, gericht aan de directie van HMC. In deze publicatie worden vermoedens, onjuistheden en percepties van individuele leden van de vakorganisatie gepresenteerd als feiten, zonder dat de juistheid hiervan is komen vast te staan, danwel gelegenheid is geboden aan de directie van HMC om hierop, voorafgaande aan de publicatie, te reageren. Een overleg over een en ander vindt namelijk eerst aanstaande maandag tussen ons plaats, zodat de plaatsing op uw website heeft plaats gevonden in strijd met één van de belangrijkste kernwaarden van de journalistiek, te weten het recht op wederhoor, zoals voorvloeiende uit de Code van Bordeaux en opgenomen in de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek.
Wilt u zo vriendelijk zijn deze reactie integraal te plaatsen op uw website.’
 
Het oorspronkelijke bericht van de NVJ luidde als volgt: In de plannen voor de vorming van TMG Regionaal/lokaal (Dichtbij, HC en HDC) wordt de wijze waarop de journalistieke werkzaamheden worden georganiseerd ingrijpend gewijzigd. Met groeiende ongerustheid neemt de NVJ via haar individuele leden en de redactiecommissie bij (voorheen) HDC kennis van de ontwikkelingen bij TMG en HDC. Zo wordt de NVJ niet betrokken bij het inhoudelijk overleg. Ook worden individuele leden van de NVJ die zich zorgen maken over de kernwaarden van de journalistiek, bedreigd met disciplinaire maatregelen.

Op grond van de cao Dagblad en Huis-aan-Huis alsmede op grond van het voor de regionale dagbladen van HDC geldende redactiestatuut, zouden de NVJ en de redactiecommissie  over de op handen zijnde reorganisatie op zodanige wijze moeten worden geïnformeerd en geraadpleegd dat de modaliteiten van de voorgenomen wijziging door het overleg met de NVJ mede kunnen worden bepaald. TMG en Holland Media Combinatie hebben de NVJ tot dusver niet betrokken bij het inhoudelijk overleg.

OR-advies

In het advies van de OR van 3 maart jl. over de voorgenomen inrichting van cluster regionaal/lokaal d.d. 28 januari adviseert de OR de directie nadrukkelijk ervoor te zorgen dat de redactie haar eigen verantwoordelijk over de inhoud zal behouden. Ook adviseert de OR de directie voor wat de personele gevolgen van de voorgenomen inrichting van het cluster regionaal/lokaal betreft en de nieuwe functies die daaruit zullen voortvloeien, goed te luisteren naar signalen uit het werkveld. De redactiecommissie heeft schriftelijk haar bezwaren tegen de invoering van de nieuwe functieprofielen aan de directie van TMG gezonden en daarop van de directie geen bevredigend antwoord ontvangen. 

Implementatie

Ondertussen begint  TMG met de implementatie van de reorganisatie. De NVJ beschouwt dit als een begin van uitvoering geven aan voornemens die nog met haar dienen te worden besproken op zodanige wijze dat aan de vereisten in cao en redactiestatuut is voldaan. De NVJ meent dat HDC hiermee handelt in strijd met op basis van nawerking geldende afspraken in de cao’s.

Onder druk

Individuele leden van de NVJ voelen zich onder grote druk gezet om deel te nemen aan werkgroepen in het kader van de reorganisatie, waarbij de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en integratie van sales en journalistiek bij een bestuurslaag wordt gelegd die “interactiemanagement” heet met daarboven een regiomanager. Zij menen dat de in de cao’s en het redactiestatuut vastgelegde principes van de journalistieke onafhankelijkheid in de nieuwe plannen niet zijn gewaarborgd. Als zij hun bezwaren uiten, wordt gedreigd met disciplinaire maatregelen tegen de individuen die de activiteiten van de werkgroepen willen opschorten totdat duidelijkheid is verkregen over waarborgen voor de journalistieke integriteit. De NVJ protesteert tegen deze gang van zaken.

Het kan niet zo zijn dat TMG en HDC plannen tot de hiervoor omschreven reorganisatie doorzetten, voordat de NVJ in de gelegenheid is gesteld inhoudelijk te overleggen over dat wat haar bij uitstek aangaat: het waarborgen van de journalistieke onafhankelijkheid. Het kan ook niet zo zijn dat individuele leden van de NVJ die zich zorgen maken over de kernwaarden van de journalistiek, worden bedreigd met disciplinaire maatregelen.

De NVJ heeft haar zorgen schriftelijk kenbaar gemaakt en is in afwachting van een uitnodiging voor inhoudelijk overleg.