Stemrecht voor alle leden

woensdag 12 november 2014

Voortaan kunnen alle leden van de NVJ hun stem uitbrengen tijdens de algemene ledenvergadering, waarmee zij directe invloed hebben in het beleid van de NVJ. De Verenigingsraad stemde woensdag unaniem voor de nieuwe verenigingsvorm. Een historische stap, aldus de NVJ, met als doel meer democratie, meer betrokkenheid en maximale zeggenschap voor de leden. Met de stemming werd ook afscheid genomen van de getrapte inspraak via leden van de Verenigingsraad (VR) – tijdens de najaarsvergadering stemden zij als VR voor de laatste keer. Het nieuwe democratische stelsel gaat per 1 januari 2015 in.

foto's: Eric Brinkhorst

Verenigingsraad stemt voor nieuwe verenigingsvorm

Het NVJ-bestuur (vlnr): Wilma Haan, Mark Fuller, Mensje Melchior, Thomas Bruning (algemeen secretaris), Marjan Enzlin (voorzitter), Louis van de Geijn, Frans Pasma

Voorgeschiedenis

In de nasleep van de bestuurscrisis in 2013 verkende de commissie-Schaepman/Fonkert alle opties om het democratisch gehalte van de besluitvorming te verbeteren. Van alle leden van de NVJ was een kleine kern van enkele tientallen echt betrokken bij de besluitvorming. Zij waren door de verschillende secties afgevaardigd naar de Verenigingsraad. De verkenning van de commissie-Schaepman/Fonkert mondde onder meer uit in het advies om de Verenigingsraad in het vervolg niet meer via de secties samen te stellen, maar elk lid stemrecht te geven. De Verenigingsraad zou een algemene ledenvergadering moeten worden.

Een stem die telt

De Verenigingsraad droeg vervolgens het bestuur op deze adviezen in nadere voorstellen uit te werken. De nu voorgelegde statutenwijziging is voorbereid door een werkgroep in het rapport 'Een stem die telt'. Het bestuur besloot op basis van het rapport, inclusief enkele aanpassingen ingebracht door sectiebestuurders, de statutenwijziging gereed te maken. Louis van de Geijn wees tijdens de najaarsvergadering op een afwijking van wat eerder was voorgenomen, namelijk dat een eenderde minderheid in de algemene ledenvergadering een besluit kan ophouden, dat vervolgens in een 'besluitvormend referendum' wordt voorgelegd aan alle leden en pas dan wordt vastgesteld of afgewezen. Gebleken is dat zo'n referendum of raadpleging wettelijk niet in de plaats kan komen van een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bestuur heeft het voorstel op dit punt moeten aanpassen.

Onderzoek deelname-op-afstand

Louis van de Geijn gaf ook aan dat bestuursverkiezingen altijd gepaard gaan met raadpleging van de leden. Die raadpleging is niet besluitvormend, maar de uitkomst wordt wel als zwaarwegend door de ledenvergadering meegenomen. Het bestuur heeft zich tevens voorgenomen om deelname-op-afstand van alle leden mogelijk te maken. De komende maanden wordt onderzocht wat de technische mogelijkheden en eventuele praktische bezwaren zijn. De najaarsvergadering van 2015 zou de eerste gelegenheid zijn om deze werkwijze toe te passen.

Quorum bij statutenwijziging

Algemeen secretaris Thomas Bruning legde de Verenigingsraad de vraag voor of het in art. 39 vermelde quorum van 100 leden voor rechtsgeldige besluiten ten aanzien van statutenwijzigingen redelijk en haalbaar is. Dit quorum geldt alleen bij statutenwijzigingen vanwege het fundamentele aspect hiervan. Een minimum aantal leden om zodoende de stemprocedure als geldig te kunnen beschouwen, geldt hierbij als extra waarborg.

Een te hoge ambitie, namelijk een stevig quorum, kan er toe leiden dat in de praktijk regelmatig een tweede vergadering moet worden belegd waar een heel beperkt aantal aanwezige leden de doorslag geeft. Anderzijds is zo’n quorum een aansporing voor het bestuur om vergaderingen zo aantrekkelijk te maken dat er voldoende leden komen.

Na enige discussie kon de Verenigingsraad zich vinden in de toevoeging dat het niet om tenminste 100 aanwezige leden gaat, maar dat er in totaal tenminste 100 stemmen kunnen worden uitgebracht, inclusief de mogelijkheid dat aanwezigen als gemachtigde ook de stem van maximaal drie afwezige leden kunnen uitbrengen. Art. 39 wordt in deze zin aangepast en aan de notaris voorgelegd.

Met deze aanpassingen werd de voorgestelde wijziging van statuten en huishoudelijk reglement door de Verenigingsraad aanvaard.

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2015-2016

Tijdens de najaarsvergadering werd tevens het Arbeidsvoorwaardenbeleid 2015-2016 behandeld. Vorig jaar werd het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor twee jaar vastgesteld. Aanleiding voor een nieuwe notitie zijn de ontwikkelingen op het gebied van de Wet Werk en Zekerheid en het nieuwe pensioenstelsel met een verwijzing naar het rapport dat in opdracht van NVJ en FNV KIEM is verschenen. Speerpunten uit het Arbeidsvoorwaardenbeleid 2015-2016 zijn werkgelegenheid in de vorm van echte banen, een professionele beroepsuitoefening en goede lonen en arbeidsvoorwaarden. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen tijdens de najaarsvergadering zijn aan de notitie nog twee passages toegevoegd met betrekking tot de positie van zzp’ ers en jonge journalisten.

  • Zelfstandigen: De NVJ zet zich in voor een gelijkwaardig speelveld. Dit betekent dat de NVJ zich nadrukkelijk inzet voor billijke tarieven en zich even nadrukkelijk verzet tegen contracten met onredelijke voorwaarden, waarin zelfstandigen bijvoorbeeld onder druk worden gezet om hun wettelijk geregelde auteursrechten over te dragen aan opdrachtgevers. 
  • Jongeren: Stages moeten gekoppeld zijn aan een educatief doel. De NVJ wijst (vervolg)stages zonder educatief doel af, die in feite een vorm van werken onder het wettelijk minimumloon zijn.

​Het Arbeidsvoorwaardenbeleid 2015-2016 werd in inclusief de aanvullingen aangenomen. 

Contributiewijzingen per 1 januari 2015

De Verenigingsraad stemde woensdag in met de contributiewijzingen die per 1 januari 2015 ingaan. Hierin wordt een vereenvoudiging van het contributiestelsel doorgevoerd. Ook is hierin een prijsindexatie opgenomen van ca. 2 procent.