Overleg Persgroep/Wegener over knelpunten Sociale Afspraken

dinsdag 24 maart 2015

De NVJ heeft samen met FNV-Kiem, de COR Persgroep en OR Wegener overleg gevoerd met Jannet Visser, directeur P&O van De Persgroep, over knelpunten in de uitvoering van de Sociale Afspraken Persgroep. Met name bij Wegener heerst onrust over de openstellingstermijn voor gebruikmaking van de plaatsmakersregeling, terwijl op veel redacties nog onduidelijkheid was over de toekomstige organisatie.

Ook werd door De Persgroep niet eenduidig gecommuniceerd over de inhoud van vrijwillige vertrekregeling en de manier waarop het werkgeversdeel van de pensioenpremie dat in het kader van de ouderenregeling werd uitgekeerd, aan werknemers ten goede zou kunnen komen. En dat terwijl de einddatum van de termijn voor het indienen van een verzoek tot vrijwillig vertrek met de plaatsmakersregeling door Persgroep als onverbiddelijk wordt gepresenteerd: donderdagavond 19 maart 24 uur.
 
Op het moment van de bespreking met De Persgroep op woensdag 18 maart, hadden de leden van de NVJ de volgende knelpunten aangedragen:
 

 • Wijze van uitbetalen werkgeversdeel pensioenpremie

De NVJ heeft er bij De Persgroep op aangedrongen zo snel mogelijk  met Pensioenfonds PGB tot een regeling te komen die inhoudt dat die werknemers van Wegener en De Persgroep die gebruik kunnen of moeten maken van de ouderenregeling,  het werkgeversdeel van de pensioenpremie op zo fiscaal gunstig mogelijke wijze kunnen ontvangen.  In eerste instantie was het antwoord van De Persgroep als volgt:

Door het PGB is aangegeven dat een bruto/netto betaling van de pensioenpremie alleen mogelijk is indien deze maandelijks plaatsvindt en door de Persgroep wordt verricht. Binnen De Persgroep wordt dit onderzocht. Dit kan alleen als De Persgroep een aparte financieringsstroom kan hebben. De facturering dient niet plaats te vinden via de reguliere voorschotnota van het PGB. Immers, dan kan de Persgroep de ex-medewerkers er niet uitfilteren en wordt het reguliere proces vervuild. De Persgroep wil kunnen zorgen voor een voorziening op persoonsniveau. De Persgroep neemt hierover contact op met het PGB. Als De Persgroep daarna groen licht kan geven (F&A onderzoek of er verder geen onmogelijkheden zijn), dan moet De Persgroep er voor zorgen dat er een schrijven komt dat de medewerker kan overhandigen aan zijn financieel adviseur zodat ook deze op de hoogte is.

Tijdens de bespreking ten kantore van Persgroep afgelopen woensdag was nog niet bekend wat de voorwaarden zouden zijn om aan het verzoek van de bonden tegemoet te kunnen komen. Jannet Visser zegde ons toe dat de volgende dag, donderdag, door Persgroep meer klaarheid gebracht zou kunnen worden. Uiteindelijk werd er op vrijdag op intranet van in ieder geval Wegener namens Persgroep dit bericht geplaatst. NVJ en de bonden kregen dat bericht op zondagmiddag (22 maart) op de mail toegestuurd van Jannet Visser.

 • Termijn openstelling plaatsmakersregeling

De NVJ heeft De Persgroep verzocht de plaatsmakersregeling lánger open te stellen dan vier weken op die redacties waar op het tijdstip van openstelling nog geen duidelijkheid was over de organisatie van de redactie. Bijzondere aandacht is gevraagd voor de redactie van de Persdienst, waar een aantal journalisten op basis van detachering werkt voor wie nog niet duidelijk is of er voor hen op de regionale redacties geschikte functies zijn waarvoor zij in aanmerking zouden kunnen komen; voor hen is het moeilijk om al dan niet voor de plaatsmakersregeling te kiezen. Ook voor de Stentor, waar tot voor kort geen duidelijkheid was over de organisatie van de redactie en de beschikbare functies, is nadrukkelijk om een verlenging van de termijn van de plaatsmakersregeling gevraagd.
Wat betreft de Persdienst is aan de NVJ gemeld door De Persgroep dat journalisten opgeroepen worden om als zij eventueel plaatsmaken overwegen maar dit willen laten afhangen van de mogelijkheid tot herplaatsing, toch hun eventuele belangstelling voor de plaatsmakersregeling kenbaar te maken. Mocht bij de regionale redacties binnen een periode van een maand na sluiting van de termijn toch een voor hen passende vacature ontstaan, dan kunnen zij kiezen of zij herplaatst willen worden dan wel alsnog vrijwillig willen vertrekken.

Wat betreft de Stentor heeft De Persgroep als volgt gereageerd:
Het verzoek wordt door de NVJ gedaan om de vrijwillige vertrekregeling voor de medewerkers van De Stentor 10 werkdagen langer open te stellen omdat zij pas later zijn geïnformeerd over de plannen binnen hun redactie. Inmiddels heeft de Persgroep hierover intern overlegd en zullen wij de regeling 5 werkdagen langer openstellen. Hierover wordt de redactie van De Stentor vandaag nog geïnformeerd.

 • Persoonlijke toeslagen die worden meegerekend bij de vaststelling van het bruto maandloon

Er heerst onduidelijkheid over welke toeslagen door De Persgroep bij Wegener journalisten wel of niet worden meegerekend bij het bruto maandloon dat als rekeneenheid wordt gebruikt bij het bepalen van de ontslagvergoeding. De Persgroep heeft besloten voor de vraag of een persoonlijke toeslag wel of niet wordt meegerekend, aan te haken bij wat bij Wegener in vorige ontslagrondes als persoonlijke toeslag werd meegeteld. Welke toeslagen dat zijn, zal door De Persgroep nog aan de NVJ worden gemeld. In ieder geval is overeengekomen dat specifieke toeslagen voor oud-VNU-ers NIET worden meegerekend.
Hierna volgt de letterlijke samenvatting die Persgroep van de bespreking aan de bonden heeft gestuurd:

De Persgroep overhandigt een overzicht van alle toeslagen die NIET door haar worden meegenomen bij de  vaststelling van het vaste salaris t.b.v. de schadeloosstelling. Achter iedere toeslag wordt vermeld waarom deze haars inziens niet wordt meegenomen. Vakorganisaties komen hierop terug. De medewerker die het bedrijf verlaat tekent onder de voorwaarde dat er een voorbehoud is gemaakt voor toeslagen die wel meegenomen hadden moeten worden.
De bedragen die ex VNU medewerkers ontvangen t.g.v. het vervallen van de lagere pensioenpremie en hogere winstdeling worden niet op het overzicht vermeld. Hierover zijn reeds eerder afspraken gemaakt. Deze worden niet meegenomen. De hogere winstdeling over het jaar 2012 wordt meegenomen bij het vaststellen van de gemiddelde winstdeling over de afgelopen drie jaar.


Er is nog niet verder overlegd door Persgroep en de bonden over dit onderwerp. NVJ raadt iedereen aan voor de toeslagen een voorbehoud op te laten nemen in de vaststellingsovereenkomst.
 

 • Opzegtermijnen cao Dagblad- en Huis-aanhuisbladjournalisten

Voor de medewerkers die vallen onder de bepalingen uit de CAO DJ en HAH geldt (..) een minimale opzegtermijn van 2 maanden.

 • Verbod negatieve uitlatingen in de vaststellingsovereenkomst

De volgende tekst wordt standaard opgenomen in de vaststellingsovereenkomst die boventalligen en vrijwillig vertrekkende werknemers wordt aangeboden door De Persgroep. Er kan, volgens De Persgroep, niet van worden afgeweken.

Artikel 11. Partijen zullen zich in de toekomst ten opzichte van de ander (blijven) gedragen naar de eisen van het normale maatschappelijk verkeer en zich onthouden van negatieve berichtgeving over de ander in welke vorm dan ook.
 
Journalisten willen zichzelf niet bij voorbaat een verbod tot publicatie laten opleggen en willen door middel  van een expliciete verwijzing naar artikel  7 van de Grondwet voorkomen dat de vaststellingsovereenkomst door de boven geciteerde bepaling als zelfcensuur kan worden uitgelegd.  De NVJ  heeft zich ingespannen om De Persgroep zover te krijgen dat voor alle journalisten die de vaststellingsovereenkomst tekenen in een addendum de verwijzing naar artikel 7 van de Grondwet bij de vaststellingsovereenkomst wordt gevoegd. De Persgroep heeft dit geweigerd. Uitsluitend journalisten die boventallig zijn en dus gedwongen moeten vertrekken kunnen verzoeken tot het bij de vaststellingsovereenkomst opnemen van het addendum met de verwijzing naar artikel 7 van de Grondwet.  Alleen als boventalligen uitdrukkelijk om het addendum verzoeken, wordt het bijgevoegd, dus blijf alert!
 

 • De paritair samengestelde Beroepscommissie

De bezetting van de commissie die geschillen behandelt die ontstaan in het kader van het uitvoeren van de sociale afspraken van De Persgroep,  is als volgt vastgesteld door partijen:

Als onafhankelijk voorzitter zal Paul Heldeweg worden gevraagd. Hij is oud-medewerker van PCM en heeft al eerder dergelijke rollen vervuld. Van Persgroep-zijde zal voorts Marc van Breda deel uit maken van de commissie, alsmede een nader te benoemen medewerker van Wegener. Van werknemerszijde worden, onder voorbehoud van goedkeuring door de medezeggenschap, benoemd Richard Jonker en Jos van Rijsingen.

 • Buitenlandse freelance correspondenten

De NVJ heeft, naar aanleiding van berichten van redacties en freelance correspondenten zelf, de positie van de freelance buitenlandse correspondenten die door de integratie De Persgroep/Wegener  een opdrachtgever verliezen, nadrukkelijk onder de aandacht gebracht bij Persgroep. De cao Dagblad verwijst nadrukkelijk naar hun positie. Hoewel de freelance buitenland correspondenten die bij de Persdienst in dienst zijn getreden na de het einde van de GPD, freelance overeenkomsten hebben getekend met een opzegtermijn van een maand of minder, vindt de NVJ het onbehoorlijk om de samenwerking met deze journalisten, die noch in het land van hun standplaats noch in Nederland kunnen terugvallen op een sociaal vangnet als de WW en die vaak jarenlang voor een belangrijk deel van de buitenlandse nieuwsgaring van de Persdienst hebben gezorgd,  zonder enige voorziening te beëindigen. De NVJ pleit voor een schadeloosstelling. Hoewel Persgroep in de onderhandelingen over de Sociale Afspraken niet over deze groep freelancers heeft willen praten, is door de NVJ vooralsnog het volgende met Persgroep afgesproken:

De NVJ pleit voor een ‘schadeloosstelling’ voor correspondenten die t.g.v. de integratie niet langer voor de nieuwe organisatie werkzaam zullen zijn. Zij kunnen niet terugvallen op de Sociale Zekerheid in Nederland. Inmiddels heeft de Persgroep hierover intern gesproken. Eerst begin april 2015 wordt er gekeken hoe wij zullen omgaan met onze correspondenten. Wij zullen niet van de één op de andere dag aan hen mededelen dat de samenwerking ophoudt, maar zorgen voor een in onze ogen net vertrek.

De NVJ heeft met De Persgroep afgesproken dat we in ieder geval op de hoogte worden gehouden van de regeling die De Persgroep voor ogen heeft. Uiteraard behouden we ons het recht voor niet tevreden te zijn met het voorstel van De Persgroep.
 

 • Naleving cao: Instroomproject Jonge Journalisten, Roosterproblemen en toeslagen bij plaatsing in een lagere schaal

De Persgroep en de NVJ zullen, op verzoek van de NVJ, op korte termijn ook praten over onderwerpen die vallen in de categorie “naleven cao Dagbladjournalisten en huis-aan-huis journalisten”, die in het kader van de integratie om aandacht vragen. Die onderwerpen zijn:

 1. Medewerkers van onder andere DPD ervaren in een aantal gevallen de nieuwe roosters als onredelijk bezwarend. Persgroep zal hiervoor aandacht vragen bij de hoofdredactie van AD/regiogroep. Ondertussen onderzoekt de NVJ of de voorgestelde roosters in strijd zijn met de cao Dagbladjournalisten.
 2. Het idee bestaat dat jonge journalisten die in het kader van het instroomproject Jonge Journalisten zoals opgenomen in de cao Db binnen de sterkte aangenomen worden in plaats boven van de sterkte.
 3. De punten A en B zijn al door de NVJ bij Persgroep aangekaart en zullen binnenkort in een overleg tussen Persgroep en NVJ worden behandeld. Het hiernavolgende punt C is door de leden aan de orde gesteld na de bespreking van woensdag en zal door de NVJ nog op de agenda worden geplaatst.
 4. De Persgroep past vooralsnog een regeling toe bij plaatsing van een journalist in een passende functie in een lagere schaal , waarbij het bij de functie behorende lagere salaris wordt betaald dat wordt aangevuld met een afbouwbare toeslag. De NVJ  meent dat dit in strijd is met de cao Dagbladjournalisten.