Onderhandelingen cao Uitgeverijbedrijf gestart

maandag 25 oktober 2021

De NVJ is namens werknemers van uitgeverijen gestart met de cao onderhandelingen 2022-2024. “Het eerste gesprek verliep vooralsnog in een goede sfeer. Wij hebben onze wensen duidelijk kenbaar gemaakt”, aldus secretaris Dagbladen, Lokale Media en Tijdschriften Paul Teixeira van de NVJ.

 Een van de hoofdpunten van de voorstellen van de NVJ is een structurele loonsverhoging van 5 procent per kalenderjaar. De komende cao wordt vastgelegd voor twee jaar. Teixeira: “Een meerderheid van de uitgevers hebben zeer positieve financiële resultaten laten zien. Er werd zelfs gesproken van een recordjaar, zowel wat omzet als winst betreft. Daarom is een loonsverhoging, die meer is dan alleen maar een inflatiecorrectie, niet meer dan logisch.”

Thuiswerkregeling

Vanwege de coronacrisis is thuiswerk inmiddels een beproefde methode en algemeen geaccepteerd. Daarom stelt de NVJ voor om afspraken maken voor een thuiswerkregeling er vanuit gaande dat thuiswerken in het post Corona-tijdperk regulier toegepast zal gaan worden. Concreet willen we over de volgende drie punten met betrekking tot thuiswerken met de uitgevers in gesprek:

  1. Zeggenschap over thuiswerken.
     
  2. Een passende financiële compensatie voor thuiswerken, waarbij de door de NIBUD berekende norm van 2 euro per dag – inmiddels ook in de concept-Miljoenennota door de fiscus onbelast - als ondergrens wordt gehanteerd.
     
  3. Het goed faciliteren van thuiswerken, rekening houdend met de geldende Arbowetgeving voor werkplekken.

Voorstellenbrief

In totaal bestaat de voorstellenbrief uit een aantal voorstellen, deze zijn gebaseerd op de NVJ arbeidsvoorwaardennota en door de NVJ recentelijk gehouden enquête onder de eigen leden werkzaam bij het Uitgeverijbedrijf.


Lees de gehele voorstellenbrief hier:

NVJ voorstellen voor de cao onderhandelingen Uitgeverijbedrijf 2022 – 2024
 

De NVJ zet zich als beroepsvereniging in voor het bevorderen van persvrijheid, het verbeteren en versterken van de positie van de journalisten en de journalistieke infrastructuur in Nederland. De basisvoorwaarden voor optimaal functionerende media zijn waardering voor, en investering in, de makers, plus behoud en continuïteit van aanwezige specialistische kennis. Het is essentieel om te blijven investeren in vakmanschap zodat de diverse media, verenigd in het Uitgeverijbedrijf, kwalitatief onderscheidend en voor het Nederlandse publiek van meerwaarde blijven.

Gelet op het voorgaande wil de NVJ in verband met de onderhandelingsgesprekken voor de nieuwe cao de hieronder genoemde punten voorstellen. Deze zijn gebaseerd op de NVJ arbeidsvoorwaardennota en door de NVJ recentelijk gehouden enquête onder de journalisten werkzaam bij het Uitgeverijbedrijf:

Looptijd

De NVJ stelt een cao-looptijd van 2 jaar voor. Een andere looptijd is bespreekbaar, mocht de uitkomst van de onderhandelingen daar aanleiding toe geven.

Loonontwikkeling

In het afgelopen cao-jaar is gebleken dat bij een meerderheid van de mediawerkgevers, van dagbladen/sites tot publiekstijdschriften en opinieweekbladen, de financiële resultaten de verwachtingen ruimschoots positief hebben overtroffen. Er werd door hen zelfs gesproken van een recordjaar, zowel wat omzet als winst betreft. Verder zijn de macro-economische vooruitzichten voor 2022 in de Europese Unie in het algemeen en Nederland in het bijzonder eveneens positief te noemen. Daarbij komt dat het Centraal Planbureau in zijn jongste ramingen een inflatieverwachting van 1,8 procent voor 2022 heeft afgegeven, een percentage dat naar alle waarschijnlijkheid op minimaal 2,0 procent gaat uitkomen. 

In het kader van de loonontwikkeling wil de NVJ dan ook de komende cao-periode inzetten op het verbeteren van de koopkracht voor haar achterban en stelt daarom een structurele loonsverhoging van 5 procent per kalenderjaar voor.

Duurzame inzetbaarheid:

Ten aanzien van duurzame inzetbaarheid heeft de NVJ vier voorstellen die ieder afzonderlijk maar zeker ook tezamen concreet kunnen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid binnen het Uitgeverijbedrijf:

Bevorderen inzet nieuwe instroom van journalisten en versterken van professionalisering vanuit de basis

In dit verband stelt de NVJ voor om de nieuwe instromende journalisten binnen het Uitgeverijbedrijf te belonen en in te schalen conform de indeling en salariëring overeengekomen voor beginnende journalisten bij het dagbladbedrijf. Dit geldt voor een maximumperiode van één jaar en slechts eenmalig als het gaat om de indeling en salariëring. Hierbij moet er sprake zijn van een aantoonbare en gedegen inhoudelijke begeleiding vanuit de werkgever voor de nieuwe instromende journalist. Het doel daarbij is om de startende journalist door middel van voldoende begeleiding klaar te stomen voor een carrière-bestendige toekomst binnen het Uitgeverijbedrijf.

Regeling Vervroegd Uittreden

De NVJ stelt voor om een regeling binnen het Uitgeverijbedrijf tot stand te brengen die vervroegd uittreden voor oudere werknemers mogelijk maakt. In dit verband stellen we de volgende punten voor:

Werkgever biedt haar werknemers drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd de mogelijkheid om eerder te kunnen stoppen met werken waarbij werkgever het maximum door de fiscus vrijgesteld bedrag ter beschikking stelt
Werkgever biedt haar werknemers de mogelijkheid om maximaal 100 weken verlof te sparen om zo eerder met pensioen te kunnen gaan

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de komst van een baby, maximaal vijf weken extra verlof krijgen waarbij 70% van het loon wordt uitgekeerd door het UWV. Wij stellen voor dat het Uitgeverijbedrijf dit inkomen aanvult tot 100%.

Thuiswerkregeling

Vanwege de coronacrisis is thuiswerk inmiddels een beproefde methode en algemeen geaccepteerd. Daarom stelt de NVJ voor om afspraken maken voor een thuiswerkregeling er vanuit gaande dat thuiswerken in het post Corona-tijdperk regulier toegepast zal gaan worden. Concreet willen we over de volgende drie punten met betrekking tot thuiswerken met het de uitgevers in gesprek:

Zeggenschap over thuiswerken.
Een passende financiële compensatie voor thuiswerken, waarbij de door de NIBUD berekende norm van 2 euro per dag – inmiddels ook in de concept-Miljoenennota door de fiscus onbelast - als ondergrens wordt gehanteerd.
Het goed faciliteren van thuiswerken, rekening houdend met de geldende Arbowetgeving voor werkplekken.

SER Advies

Het ‘Advies over sociaal-economisch beleid 2021-2025’ d.d. 2 juni 2021 van de Sociaal-Economische Raad (SER) maakt integraal onderdeel uit van de NVJ-voorstellen, inclusief de genoemde uurtarieven van 30 tot 35 euro als ondergrens voor zelfstandigen. De NVJ stelt voor het SER-advies, vooral inzoomend op de direct toepasbare onderdelen daarvan op de situatie binnen het Uitgeverijbedrijf, uitvoerig te bespreken.

Persveiligheid en PersVeilig.nl

De veiligheid van journalisten komt – ook in het Uitgeverijbedrijf – steeds meer in het gedrang. Op internationaal niveau is door het International News Safety Institute hiervoor een convenant ontworpen waarin werkgevers en opdrachtgevers in de mediasector zich committeren aan de bescherming – in brede zin - van journalisten. De NVJ stelt voor dat werkgevers het INSI-convenant ondertekenen en opnemen in de CAO van het Uitgeverijbedrijf, waarmee zij zich zichtbaar committeren aan de veiligheid van journalisten. Tevens stelt de NVJ voor dat werkgevers zich ook financieel committeren aan het borgen van de veiligheid van journalisten in Nederland, middels een jaarlijkse financiële bijdrage van 50.000 euro aan het platform Persveilig.nl, in navolging van onder andere de Publieke Omroep en de Nederlandse overheid.

Actualisering CAO-teksten(en)

De NVJ stelt voor om de CAO-tekst, waar nodig, te actualiseren met als doel de CAO toekomstbestendiger te maken.

De NVJ behoudt zich het recht voor om de bovengenoemde voorstellen, mocht de uitkomst van de ledenraadpleging daartoe aanleiding geven, op elk moment aan te passen, aan te vullen en of in te trekken.