FAQ Coronacrisis voor freelancers en werknemers

nvjacademylogo.png

Op deze pagina vind je een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over de corona crisis die relevant zijn voor werknemers en freelancers in de journalistiek. 

Ga naar veelgestelde vragen voor freelancers
Ga naar veelgestelde vragen voor werknemers

Staat jouw vraag er niet bij? Stuur een e-mail naar de NVJ! Leden krijgen zoveel mogelijk dezelfde dag nog antwoord.

 


Veelgestelde vragen voor freelancers
 


Veelgestelde vragen voor werknemers 


Veelgestelde vragen en antwoorden voor werknemers

Mijn werkgever heeft nu weinig werk en ik heb toevallig in de afgelopen periode veel overuren gemaakt. Kan mijn werkgever mij verplichten in deze periode mijn overuren op te maken?

Als je thuis aan het werk bent dan mogen er in ieder geval geen overuren worden afgeboekt. Als je niet (thuis) kunt werken kan een werkgever je vragen overuren af te boeken. Je hoeft hier echter niet mee akkoord te gaan.  De normale regels van de wet en cao gelden ook nu.

Als je niet thuis kunt werken in je eigen functie zijn er wellicht wel andere passende werkzaamheden die je kunnen worden opgedragen of die je zelf kunt aanbieden, waarmee een zinvolle invulling van je uren plaats kan vinden. Ook een werknemer dient zich als 'goed' werknemer te gedragen. In deze roerige tijden kan waarschijnlijk extra flexibiliteit worden verlangd. 
Terug naar boven

Mijn werkgever kondigt nu al aan dat geplande vakanties in de komende weken niet mogen worden ingetrokken en dat de vakantiedagen worden afgeboekt. Ik had een reis in mei gepland, die nu natuurlijk niet doorgaat. De werkgever heeft mijn vakantieaanvraag nog niet officieel geaccordeerd. Wat nu?

Ook hiervoor geldt dat de normale wettelijke regels blijven gelden. Dat wil zeggen dat niet zomaar vakantiedagen kunnen worden afgeboekt als de aanvraag nog niet formeel is goedgekeurd. Een vakantie moet worden vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij dringende redenen zich daartegen verzetten. Die dringende redenen kunnen zich wel gaan voordoen als iedereen na afloop van de crisis tegelijk vakantie wil opnemen. In dat geval kan een werkgever een verzochte vakantie weigeren wegens dringende redenen als door massale aanvragen de bezetting te laag wordt.

Als de werkgever de vakantieaanvraag wel al formeel heeft geaccordeerd, dan zou het wel eens anders kunnen liggen. Juristen zijn het over deze situatie niet eens. Sommigen vinden: afspraak is afspraak, dus na aanvraag en akkoord staan de vakantiedagen vast en kunnen worden afgeboekt, of je nu wel of niet op reis kunt en anderen vinden dat de huidige situatie (een vorm van overmacht) er toe moet leiden dat de vakantieaanvraag kan worden ingetrokken en de vakantiedagen blijven staan. Hoe de rechter er over denkt, zal in de loop van dit jaar wel duidelijk worden.
Terug naar boven

Mijn werkgever wil dat wij (gezien de slechte financiële situatie van het bedrijf) dit jaar afzien van de vakantietoeslag die normaliter in mei wordt uitbetaald. Moet ik daarmee akkoord gaan?

Nee vakantietoeslag is (net als een minimale hoeveelheid vakantiedagen) een wettelijk recht en kan niet zomaar worden ingehouden. Natuurlijk kan een werkgever aan de werknemers verzoeken of zij vrijwillig willen afzien van hun vakantietoeslag of een deel daarvan. Nu werkgevers bij omzetverlies kunnen worden gecompenseerd (NOW-regeling) tot 90% van de loonkosten, ligt het niet zo voor de hand om werknemers ook nog om een offer te vragen. De loonkostensubsidie omvat namelijk niet alleen de kale loonsom, maar ook de vakantietoeslag.
Terug naar boven

Mijn werkgever heeft besloten drie dagen aan te wijzen als verplichte vrije dagen en zegt dat de OR daarmee heeft ingestemd. Ik wil die dagen helemaal niet vrij zijn. Moet ik hier nu toch mee akkoord gaan?

Dat hangt in eerste instantie af van cao of individueel contract. Als daarin de mogelijkheid van aanwijzing van verplichte vrije dagen is opgenomen, dan kan de werkgever dit doen. Als daarover niets in de cao of het individuele contract is opgenomen, dan kan een werknemer de aanwijzing van verplichte vrije dagen weigeren. Het feit dat de OR heeft ingestemd, maakt dat niet anders. Afspraken tussen werkgever en OR binden de individuele werknemers niet. Dat is anders als de afspraken gemaakt zijn met een vakbond in het kader van cao-afspraken. Kortom, je hoeft hiermee dus niet akkoord te gaan. Overigens màg dat natuurlijk wel, als je overtuigd bent van de financiële nood van je bedrijf en op deze manier een steentje zou willen bijdragen.
Terug naar boven

Sommige van mijn werkzaamheden komen te vervallen. Kan mijn werkgever onderuren registreren, of erger nog mij deels ontslaan?

Er zijn andere middelen voor het opvangen van minder werk. Zo kan je werkgever je tijdelijk ander werk laten doen of een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De werkgever kan toepassing van deze noodmaatregel met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 bij het UWV aanvragen en krijgt dan afhankelijk van de mate van omzetverlies loonkostensubsidie. Deze maatregel stelt werkgevers in staat werknemers in dienst te houden. Het kabinet is voornemens de NOW-regeling na 1 juni 2020 met nog eens drie maanden te verlengen. Een belangrijk verschil is wel de ‘ontslagboete’. In de NOW-regeling zoals die tot 1 juni geldt, wordt een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (terwijl aanspraak gemaakt wordt op de NOW-regeling) beboet. Na 1 juni vervalt deze boete als de werkgever ondanks dat hij gebruik maakt van de NOW-regeling toch een ontslag aanvraagt. Als een bedrijf meer dan 20 werknemers wil ontslaan dan moet wel worden overlegd met de bonden. 
Terug naar boven

Ik kom altijd met de trein naar mijn werk, maar mijn werkgever wil dat ik nu met de auto kom. Kan ik nu een reiskostenvergoeding voor de auto vragen? 

Dit hangt af van de afspraken in jouw cao, arbeidsovereenkomst of de bedrijfsregeling. Als daarin niks geregeld is, dan is het nu wel redelijk om in ieder geval de bij jou bedrijf geldende reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer met de auto te krijgen. Overleg in ieder geval met je werkgever.
Terug naar boven

Mijn werkgever vraagt mij een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen waarin ik akkoord ga met een ontslag wegens wederzijds goedvinden. De achtergrond is dat het werk behoorlijk is teruggelopen al staat dat niet met zoveel woorden in de vaststellingsovereenkomst. Tegelijkertijd doet mijn werkgever een beroep op de NOW. Mag dat?

De NOW-regeling verplicht (althans tot 1 juni 2020) alleen om geen ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen in te dienen. Ontslagen om andere redenen of het niet verlengen van een tijdelijk contract bijvoorbeeld kunnen wel, althans in dat geval geldt geen boete-opslag. In de verlengde NOW zoals die volgens de kabinetsplannen na 1 juni 2020 gaat gelden vervalt de ontslagboete en mag de werkgever ook als hij gebruik maakt van de NOW-regeling ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvragen.
Terug naar boven

Mijn werkgever gaat gebruik maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), wat gebeurt er dan met mijn inkomen en moet ik dan deels de WW in?

Nee, de regeling houdt in dat de werkgever wordt gesubsidieerd en dat de werknemer 100% loon krijgt doorbetaald. Er is geen sprake van WW, dus de WW-rechten hoeven niet te worden aangesproken. 
Terug naar boven

Mijn werkgever wil dat iedereen zo veel als mogelijk op de redactie komt werken, verkouden of niet? Ik voel me daar niet prettig bij, moet ik naar het werk komen?

Een werkgever moet ook nu zorgen voor gezonde werkomstandigheden. Dat betekent dat er in ieder geval voldoende veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. Als je denkt dat je aanwezigheid op het werk je gezondheid schaadt, neemt dan contact op met de bedrijfsarts.
Terug naar boven

Mijn werkgever wil bij alle werknemers die op het werk komen een temperatuurtest afnemen. ik vind dat nogal een schending van mijn lichamelijke integriteit. Moet ik meewerken?

Normaliter zijn dit soort tests in strijd met de privacyregels en mag een werkgever geen medewerking afdwingen. Dit zijn echter bijzondere tijden, waarin medewerking op vrijwillige basis verstandig kan zijn.  
Terug naar boven

Ik zit in de OR van mijn bedrijf en mijn werkgever heeft, omdat het nu zo slecht gaat een adviesaanvraag voor een reorganisatie bij ons neergelegd. Ik weet toevallig dat het bedrijf ook een beroep doet op de NOW regeling. Kan dat naast elkaar?

Tot voor kort was het niet de bedoeling dat een bedrijf een beroep deed op de steunmaatregelen en tegelijkertijd een reorganisatie doorvoerde. Een van de verplichtingen van de NOW regeling was dat het bedrijf geen ontslag aanvraag indiende op grond van bedrijfseconomische redenen. Deed de werkgever dat toch dan gold een boete-opslag. In de kabinetsplannen voor de verlengde NOW na 1 juni 2020 is die ontslagboete vervallen, met andere woorden: een bedrijf kan een beroep doen op de NOW en tegelijkertijd bedrijfseconomisch ontslag aanvragen.
Terug naar boven


Veelgestelde vragen en antwoorden voor freelancers 

Kan mijn opdrachtgever mijn opdracht intrekken vanwege het Coronavirus?

Dat hangt af van wat er overeengekomen is. Opdrachtgevers moeten gemaakte afspraken in principe honoreren. Echter, op grond van de wet kan en mag een opdrachtgever een overeenkomst van opdracht op ieder moment -en om wat voor reden dan ook- opzeggen. Dit is slechts anders als in de overeenkomst expliciet is opgenomen dat een tussentijdse opzegging uitgesloten is. 
Terug naar boven

Op welke regelingen kan ik als freelance journalist of fotograaf een beroep doen?

De overheid heeft een aantal noodmaatregelen aangekondigd voor ondernemers die als gevolg van het Corona-virus financieel in zwaar weer zijn komen te verkeren. Een daarvan is de Tozo, de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Zelfstandigen (zzp’ers) kunnen in het kader van deze regeling een beroep doen op 2 voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De inkomensondersteuning is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau), het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Er wordt niet gekeken naar vermogen of het inkomen van een partner. De lening betreft een noodkrediet van maximaal € 10.157,-. 
Terug naar boven

Welke eisen gelden er voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

• Het inkomen is ten gevolge van de coronacrisis gedaald onder het bijstandsniveau.  
• De regeling is voor gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
• De zelfstandige is woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
• De zelfstandige is Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
• Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
• De zelfstandige voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
• De zelfstandige is vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar  (24 uur per week) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
Terug naar boven

Vanaf wanneer geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

De regeling geldt (met terugwerkende kracht) van 1 maart tot 1 juni 2020.
Terug naar boven

Hoe kan ik aanspraak maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?  

Je kunt voor een aanvraag terecht bij jouw woongemeente. Informatie over de Tozo staat in veel gevallen ook op de website van jouw gemeente. 
Terug naar boven

Naast mijn onderneming heb ik ook een baan in loondienst. Mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik toch gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Dat hangt er van af.  De Tozo biedt een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau). Als je met je inkomsten uit dienstverband boven dit niveau zit krijg je geen uitkering op grond van de Tozo.
Terug naar boven

Ik heb eerder dit jaar nog werkzaamheden verricht waarover ik tijdens de periode van bijstand betaling ontvang. Tellen die inkomsten mee voor de TOZO?

Nee, deze inkomsten tellen niet mee voor de Tozo. Er wordt gekeken naar de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht. Indien de werkzaamheden zijn verricht in de periode vóór de periode waarin om bijstand wordt gevraagd en de betaling van de factuur voor deze werkzaamheden plaats vindt in de periode waarvoor bijstand wordt gevraagd, wordt deze betaling niet betrokken bij de bepaling van het inkomen.
Terug naar boven

Ik heb een Tozo-uitkering gekregen. Moet ik die straks weer terug betalen? 

Nee. De bedragen die worden uitgekeerd zijn een gift. Zij hoeven niet terugbetaald te worden, tenzij achteraf blijkt dat het inkomen vooraf te laag is ingeschat.  
Terug naar boven

Ik sta in Nederland ingeschreven maar mijn bedrijf is elders binnen de EU gevestigd. Kom ik toch in aanmerking voor een Tozo-regeling?

Ja, maar gedeeltelijk. Een zelfstandige die in Nederland woont maar wiens bedrijf ergens anders binnen de EU is gevestigd heeft op basis van de Tozo recht op bijstand voor levensonderhoud. Voor ondersteuning voor bedrijfskapitaal is hij aangewezen op het land waar zijn bedrijf gevestigd is.
Terug naar boven

TOGS-uitkering voor fotografen met een studio aan huis?

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is één van de noodmaatregelen om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen. De regeling is bedoeld als tegemoetkoming in de vaste lasten, niet zijnde personeelskosten. Wie aan een uitgebreide lijst met voorwaarden voldoet, krijgt eenmalig € 4.000,- (belastingvrij).

In eerste instantie konden alleen bedrijven die direct getroffen werden door de kabinetsmaatregelen aanspraak maken op deze compensatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondernemingen die door de overheidsmaatregelen gedwongen waren hun deuren te sluiten. Inmiddels zijn ook de fotografen (SBI-code 74.20.1) tot deze regeling toegelaten. Belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een TOGS-uitkering was de eis dat de onderneming fysiek gevestigd moest zijn op een ander adres dan het privé-adres van de ondernemer. Fotografen met een studio aan huis konden vielen daarmee buiten de boot.

Sinds kort kunnen vanuit huis werkende fotografen onder bepaalde voorwaarden toch een beroep doen op de TOGS-regeling. Voorwaarde is wel dat de studio aan huis afgescheiden is van de privéwoning en een eigen opgang heeft. Bij de aanvraag moeten hiervoor bewijsstukken worden aangeleverd. Dit kan in de vorm van een duidelijke foto van de eigen opgang, de belastingaangifte van het jaar 2019 waaruit blijkt dat de kosten en vaste lasten van de werkruimte fiscaal aftrekbaar zijn en/of een zakelijke huur- of koopovereenkomst. De volledige lijst met voorwaarden is hier te vinden: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/voorwaarden


Terug naar boven

Mijn TOGS-aanvraag wordt geweigerd omdat ik niet over de juiste SBI-code beschik. De door de Kvk geregistreerde SBI–code past helemaal niet bij mijn bedrijf. Wat kan ik hieraan doen?

Als een bij de KvK geregistreerde SBI-code niet klopt of niet (meer) aansluit bij de activiteiten van je bedrijf kan dit worden gemeld bij de RVO. Geef hierbij ook aan welke code wel bij je onderneming past en doe een beroep op de TOGS. Let op: deze melding is niet hetzelfde als een TOGS-aanvraag. Deze moet apart worden ingediend. Zie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/melding-niet-aansluitende-sbi-code-wssl


Terug naar boven

Ik ben ziek geworden en kan al enige tijd niet werken. Onduidelijk is of dit door het coronavirus komt of niet. Kan ik toch een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Dit kan. Of de verzekering direct tot uitbetaling overgaat is echter afhankelijk van de polisvoorwaarden.
Terug naar boven

Ik heb begrepen dat ik uitstel van betaling van Belasting kan aanvragen. Gelet op het wegvallen van mijn opdrachten komt dit goed uit. Hoe regel ik dat?

Je stuurt een brief aan de Belastingdienst waarin je om uitstel van betaling vraagt. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. In de brief leg je uit hoe je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Vervolgens stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. De Belastingdienst zal om aanvullende informatie verzoeken en eventueel een verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant). Het kabinet heeft aangegeven de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel zo beperkt mogelijk te willen houden.
Terug naar boven

Ik ga door alle annulering dit jaar mijn urennorm van 1225 niet halen. Hoe gaat de belastingdienst hiermee om?

De Minister van Financiën heeft aangekondigd dat ondernemers in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 geacht worden ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed, ook als ze die gelet op de coronacrisis niet daadwerkelijk hebben gemaakt. In de praktijk komt dit er op neer dat het urencriterium voor dit belastingjaar is verlaagd naar 800 uur.
Terug naar boven

Mijn opdrachtgever komt onze afspraken niet meer na. Kan ik mijn schade op hem verhalen?

Dit hangt af van de gemaakte afspraken. Wat staat er in het contract en/of de algemene voorwaarden?   De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis zijn geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarin is onder meer aangegeven wanneer een tekortkoming toerekenbaar is en onder welke voorwaarden de schuldeiser recht heeft op schadevergoeding.  Neem voordat je een opdrachtgever aansprakelijk stelt eerst contact op met de juristen van de NVJ via juridisch@nvj.nl.

Terug naar boven

Ik ben geen zelfstandig ondernemer voor de belastingen en wordt netto betaald door mijn opdrachtgevers. Zijn er ook financiële regelingen voor mij?

Als je netto betaald wordt kan het zijn dat je onder het Rariteitenbesluit valt, ofwel onder het Besluit aanwijzing gevallen waarin de arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd.
 
De criteria hiervoor zijn kort gezegd:
- drie of minder dan 3 opdrachtgevers
- voor 1 opdrachtgever op 2 dagen per week werken 
- gedurende langer dan een maand
- daarmee minimaal 2/5 van het minimumloon verdienen
  
In zo'n situatie kan je verzekerd zijn voor de WW, Ziektewet en WIA. Echter, je kunt deze gelijkgesteldenregeling als contractspartijen ook uitsluiten en dat gebeurt vrijwel altijd in de zgn. modelcontracten.
 
Meestal blijkt uit je loonstrookje of er premies zijn ingehouden. Mocht dat het geval zijn, dan kun je voor het wegvallen van werk WW aanvragen. Het belangrijkste criterium is dat je minimaal 5 uur minder werk per week hebt. Voor het aanvragen van WW kun je terecht bij het UWV.
 

Wat ik me afvraag is wat er zou gebeuren als ik tijdelijk uitzendwerk zou gaan zoeken buiten mijn vakgebied, word ik dan gekort op de aanvullende regeling?

De regeling waar u op doelt (Tozo) is in het leven geroepen om ZZP’ers te ondersteunen wiens inkomen als gevolg van het Corona-virus is weggevallen. De regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau). Indien uw inkomen door extra (ander) werk niet onder het sociaal minimum komt, dan wordt geen aanvulling verstrekt. Het antwoord hangt dan ook af van de hoogte van het inkomen dat u gaat verdienen met uw (uitzend)werkzaamheden.
Terug naar boven

Zelf ben ik ZZP’er en mijn inkomen is nu weggevallen, maar mijn echtgenote heeft een eigen inkomen. Is dit van invloed op mijn recht op steun?

Ja. In tegenstelling tot Tozo 1 geldt voor Tozo 2 (die per 1 juni jl. is ingegaan) wèl een partnertoets. Het inkomen van de partner telt nu dus wel mee voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Bij je aanvraag dien je de (geschatte) hoogte van de inkomens van jezelf en je partner door te geven. Indien je reeds Tozo ontving, dien je aan te geven of de situatie sinds de vorige aanvraag veranderd is. 
Terug naar boven

Is er binnen de NVJ een sociaal fonds waar ik een beroep op kan doen als gevolg van de financiële problemen tijdens de coronacrisis?

Ja, freelance journalisten en fotojournalisten die tijdens de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt als gevolg van verlies van opdrachten en doorlopende vaste lasten kunnen een beroep op een speciale regeling, die is opengesteld binnen het sociaal fonds NVJ. In onze beroepsgroep kan het voorkomen dat iemand plotseling een (tijdelijk) financieel probleem niet kan oplossen. In zo’n geval is het mogelijk de hulp in te roepen van het sociaal fonds van de NVJ. Een kleine afvaardiging uit het NVJ-bestuur beoordeelt de aanvragen op een aantal criteria, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele situatie van de aanvrager. Er kan eenmalig financiële steun worden geboden, meestal in de vorm van een gift of een renteloze lening. Volgens de statuten staat een aanvraag voor ondersteuning bij financiële calamiteiten open voor alle leden, die tenminste een jaar lid zijn van de NVJ. Vanwege de coronacrisis reserveert auteursrechtenorganisatie LIRA daarnaast een bedrag om de aanvragen bij het sociaal fonds aan te vullen, op voorwaarde dat dit fonds tijdelijk voor niet-leden wordt opengesteld. Aanvragen kunnen worden gestuurd aan het bestuur van de NVJ, ter attentie van de algemeen secretaris, Thomas Bruning, tbruning@nvj.nl. Alle aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Terug naar boven

Wat zijn de extra maatregelen die het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten heeft getroffen om freelancers te ondersteunen?

De deadlines voor het aanvragen van projectsubsidies en beurzen zijn geschrapt, waardoor indienen doorlopend mogelijk is en subsidieverzoeken sneller worden beoordeeld. Subsidies van maximaal € 5.000,- (incl. € 1.000,- voor onkosten) voor urgente journalistieke projecten zijn doorlopend en met een versimpeld formulier aan te vragen. Subsidies van meer dan € 5.000,- voor tijdrovende en diepgravende journalistieke projecten kunnen doorlopend worden aangevraagd. Beurzen voor expertisebevordering (onkosten en tegemoetkoming in inkomstenderving) worden breder beschikbaar gesteld voor online scholingsactiviteiten. Over het jaar 2019 vindt geen royalty-afdracht plaats voor journalisten die steun van het fonds hebben gekregen bij een boekpublicatie. Houd de website https://fondsbjp.nl/ en social media van het fonds in de gaten voor updates.
Terug naar boven

Hoe kan het Matchingfonds freelancers ondersteunen?

Om de gevolgen van de coronacrisis enigszins te compenseren is er in overleg met de NVJ vanuit LIRA een bedrag van 160.000 euro beschikbaar gesteld voor tekst-gerichte projecten van freelance journalisten. Freelance journalisten kunnen bij het Matchingfonds De Coöperatie vanaf augustus een idee indienen voor een journalistiek project of beurs. Elke aanvraag kan worden gehonoreerd met maximaal 2.500 euro. Een aanvraag wordt normaal gesproken binnen twee weken beoordeeld. Kijk hier voor de voorwaarden.
De NVJ zet zich in om het Matchingfonds ook open te stellen voor fotojournalisten via een aanvraag bij Pictoright.
Terug naar boven