Financiële hulp en uitstel van betalingen

Het plotselinge verlies van inkomsten heeft een grote impact op zzp’ers. De overheid en de Belastingdienst hebben maatregelen getroffen om de directe gevolgen te beperken. We hebben een aantal zaken op een rijtje gezet.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Zelfstandigen (ook zzp’ers) die door de crisis hun inkomsten zien teruglopen kunnen voor een periode van 3 maanden een aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. 

  • dit gaat via een versnelde procedure: binnen 4 weken in plaats van de huidige 13 weken
  • de ondersteuning vult het inkomen aan tot het sociaal minimumniveau 
  • de ondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald
  • er is in deze tijdelijke bijstandsregeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
  • de toets op levensvatbaarheid van het bedrijf wordt niet toegepast. 
  • de regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2020, dus ook bij eerdere annuleringen als gevolg van de coronacrisis.

Deze regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz, maar is versoepeld en aanvragen worden sneller behandeld.

Uitstel belasting betaling

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).

Je kunt een brief sturen naar de Belastingdienst, postbus 100, 6400 AC Heerlen waarin je aangeeft dat je door het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. De Belastingdienst zal dan direct voor een periode van 3 maanden uitstel van betaling verlenen. Er zal geen boete worden opgelegd en ook zal er geen rente door de Belastingdienst in rekening worden gebracht.
 
Is langer dan drie maanden uitstel van betaling nodig in jouw situatie, dan kan je langer uitstel van betaling aanvragen. NAHV zal dan wel een verklaring moeten opstellen.
 
Er kan voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen uitstel aangevraagd worden.
 
Let op: Er kan pas uitstel aangevraagd worden nadat je daadwerkelijk een aanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen!
 
Om het je makkelijk te maken hebben we een voorbeeldbrief opgesteld die je kunt gebruiken om zelf uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst.

Vraag de tegemoetkoming € 4.000 regeling / noodloket aan

Is je omzet gedaald vanwege de door de overheid getroffen maatregelen tegen de coronacrisis dan heb je recht op een gift van € 4.000 om lopende bedrijfskosten te compenseren. De voorwaarden zijn:
• Je hebt geen omzet;
• Je hebt kosten die door lopen;
• Je hebt bedrijfsruimte buitenshuis;
 
Deze regeling zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Garantiefonds

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Tevens stelt microkredietenverstrekker Qredits een tijdelijk uitstel van aflossing voor aan ondernemers die in de problemen zijn gekomen.

Werktijdverkorting gestopt, loonsubsidie in aantocht

Als gevolg van het Noodpakket banen en economie is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt. Daarvoor in de plaats komt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze loonkostensubsidie subsidieert gedurende 3 maanden (met mogelijkheid tot verlenging) tot 90% van de loonkosten. Als voorwaarden worden genoemd:

  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers met een flex- of nulurencontract komen ook onder de nieuwe regeling te vallen.

Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen in die periode te verrichten werkzaamheden in onderling overleg afspreken.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
-    als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
-    als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
-    als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van  de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
Lopende aanvragen worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

De uitgebreide versie van alle maatregelen vind je op de websites van de Rijksoverheid en Belastingdienst.

NVJ secretariaat en juridische afdeling

Heb je vragen aan een van onze onze secretarissen of juristen? Bel of mail ons. Hier vind je een bericht met onze gegevens

Meldpunt corona-annuleringen

Ben je getroffen door annuleringen van opdrachten? De NVJ is een meldpunt gestart voor gedupeerde freelance journalisten en fotojournalisten. 

 

Downloads