Financiële hulp en uitstel van betalingen

Sociaal fonds NVJ / Financiële ondersteuning van leden 

In onze beroepsgroep kan het voorkomen dat iemand plotseling  een (tijdelijk) financieel probleem niet kan oplossen. In zo’n geval is het mogelijk de hulp in te roepen van het Sociaal Fonds van de NVJ. 
Een kleine afvaardiging uit het NVJ-bestuur beoordeelt de aanvragen op een aantal criteria, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele situatie van de aanvrager. Er kan eenmalig financiële steun worden geboden, meestal in de vorm van een renteloze lening, of persoonlijk advies worden gegeven.

Volgens de statuten staat een aanvraag voor ondersteuning bij financiële calamiteiten open voor alle leden, die tenminste een jaar lid zijn van de NVJ. 
Een aanvraag kunt u sturen aan het bestuur, t.a.v. de algemeen secretaris via mail: tbruning@nvj.nl.  Alle aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers door de overheid en de belastingdienst

Het plotselinge verlies van inkomsten heeft een grote impact op zzp’ers. De overheid en de Belastingdienst hebben maatregelen getroffen om de directe gevolgen te beperken. We hebben een aantal zaken op een rijtje gezet.

Zelfstandigen (ook zzp’ers) die door de crisis hun inkomsten zien teruglopen kunnen voor een periode van 3 maanden een aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. 

 • dit gaat via een versnelde procedure: binnen 4 weken in plaats van de huidige 13 weken
 • de ondersteuning vult het inkomen aan tot het sociaal minimumniveau 
 • de ondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald
 • er is in deze tijdelijke bijstandsregeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • de toets op levensvatbaarheid van het bedrijf wordt niet toegepast. 
 • de regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2020, dus ook bij eerdere annuleringen als gevolg van de coronacrisis.

Deze regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz, maar is versoepeld en aanvragen worden sneller behandeld.

Heb je een vraag over een regeling? Stuur een e-mail naar de NVJ! Leden krijgen zoveel mogelijk dezelfde dag nog antwoord.

Uitstel belasting betaling

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).

Je kunt een brief sturen naar de Belastingdienst, postbus 100, 6400 AC Heerlen waarin je aangeeft dat je door het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. De Belastingdienst zal dan direct voor een periode van 3 maanden uitstel van betaling verlenen. Er zal geen boete worden opgelegd en ook zal er geen rente door de Belastingdienst in rekening worden gebracht.
 
Is langer dan drie maanden uitstel van betaling nodig in jouw situatie, dan kan je langer uitstel van betaling aanvragen. NAHV zal dan wel een verklaring moeten opstellen.
 
Er kan voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen uitstel aangevraagd worden.
 
Let op: Er kan pas uitstel aangevraagd worden nadat je daadwerkelijk een aanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen!
 
Om het je makkelijk te maken hebben we een voorbeeldbrief opgesteld die je kunt gebruiken om zelf uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst.

Vraag de tegemoetkoming € 4.000 regeling / noodloket aan

Is je omzet gedaald vanwege de door de overheid getroffen maatregelen tegen de coronacrisis dan heb je recht op een gift van € 4.000 om lopende bedrijfskosten te compenseren. De voorwaarden zijn:
• Je hebt geen omzet;
• Je hebt kosten die door lopen;
• Je hebt bedrijfsruimte buitenshuis;
 
Deze regeling zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Garantiefonds

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Tevens stelt microkredietenverstrekker Qredits een tijdelijk uitstel van aflossing voor aan ondernemers die in de problemen zijn gekomen.

Werktijdverkorting gestopt, loonsubsidie in aantocht

Als gevolg van het Noodpakket banen en economie is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt. Daarvoor in de plaats komt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze loonkostensubsidie subsidieert gedurende 3 maanden (met mogelijkheid tot verlenging) tot 90% van de loonkosten. Als voorwaarden worden genoemd:

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers met een flex- of nulurencontract komen ook onder de nieuwe regeling te vallen.

Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen in die periode te verrichten werkzaamheden in onderling overleg afspreken.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
-    als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
-    als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
-    als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van  de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
Lopende aanvragen worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

De uitgebreide versie van alle maatregelen vind je op de websites van de Rijksoverheid en Belastingdienst.

Versnelde en vereenvoudigde aanvraagprocedures bij Fonds BJP

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (BJP) meldt dat het indienen van projectsubsidies en beurzen vanaf direct doorlopend mogelijk is en dat subsidieverzoeken voor journalistieke producties sneller worden beoordeeld.

Minister Slob (Media) heeft op dinsdag 7 april een kamerbrief gepubliceerd waarin hij steunmaatregelen voor de mediasector aankondigt. In het verlengde daarvan zal het fonds de komende tijd (freelance) journalisten met flexibele regelingen en maatwerk zoveel mogelijk bijstaan.

De belangrijkste aanpassingen van de regelingen:

 • Een versimpelde aanvraagprocedure voor projectaanvragen tot € 5.000,- (maximaal € 4.000,- honorarium/tegemoetkoming inkomstenderving plus maximaal € 1.000,- onkostenvergoeding);
 • Het afschaffen van de vaste deadlines – indienen van aanvragen is doorlopend mogelijk;
 • Versoepelen van de uiterlijke termijnen voor publicatie;
 • Overgaan tot (gedeeltelijke) uitbetaling van subsidies ook wanneer de uitvoering of publicatie buiten schuld van de journalist wordt uitgesteld;
 • Beurzen voor expertisebevordering (onkosten en tegemoetkoming in inkomstenderving) worden breder beschikbaar gesteld voor online scholingsactiviteiten;
 • Geen royalty-afdracht over 2019 voor journalisten die steun van het fonds hebben gekregen bij een boekpublicatie.

Het Fonds BJP raadt journalisten aan de website en social media in de gaten te houden voor updates. Ga hier naar meer informatie naar de website van het Fonds BJP.  

NVJ secretariaat en juridische afdeling

Heb je vragen aan een van onze onze secretarissen of juristen? Bel of mail ons. Hier vind je een bericht met onze gegevens

Meldpunt corona-annuleringen

Ben je getroffen door annuleringen van opdrachten? De NVJ is een meldpunt gestart voor gedupeerde freelance journalisten en fotojournalisten. 

 

Downloads