Freelancers, werknemers, mediabedrijven en hoe zij zich tot elkaar verhouden

Steeds meer journalisten en mensen die de journalistiek een warm hart toedragen maken zich zorgen over ontwikkelingen die het journalistieke beroep raken. Terwijl de kwaliteit van het vak steeds belangrijker wordt, worden (foto)journalisten geconfronteerd met fors teruglopende redactiebudgetten, krimpende redacties, oplopende werkdruk en afbraaktarieven voor freelancers. De NVJ vindt dat onze professie een waardering verdient, die past bij het belang van ons vak. Onafhankelijke en betrouwbare journalistiek is broodnodig. Het is hoog tijd dat weer geïnvesteerd wordt in journalisten die op professionele wijze en tegen een fatsoenlijke beloning signaleren, onderzoeken, onthullen, controleren, verbinden, verbeelden en duiden.

Hoe willen we dat bereiken?

Professionele journalistiek vereist dat journalisten kunnen rondkomen van hun werk, dat ze tijd hebben om onderzoek te verrichten, zich te specialiseren in onderwerpen en zich kunnen bijscholen in hun vakgebied. De oplossing die we zien is een nieuwe standaard voor professionele onafhankelijke journalistiek die ook bestaanszekerheid biedt aan freelancers en waarbij freelancers onder het redactiestatuut vallen om mee te kunnen praten over het redactionele beleid. Dus een standaard boven op de ‘klassieke’ journalistieke normen - zoals het verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws en fair commentaar, het checken van bronnen, en hoor en wederhoor.

Wat is onze missie?

  • Duidelijk maken dat onafhankelijke en betrouwbare journalistiek broodnodig is.
  • Samen met journalisten zorgen dat er meer waardering komt voor de kwaliteit en meerwaarde die zij leveren.
  • Het realiseren van een gelijk speelveld en fatsoenlijk inkomen voor alle journalisten, freelance en in dienst.
  • Hiervoor afspraken maken met mediabedrijven.
  • Politiek bewegen de publieke rol van journalistiek mogelijk te blijven maken en zorgen voor een eerlijkere machtsverdeling tussen freelancers en mediabedrijven.