Reparatie WW en WGA voor journalisten die onder de cao UB vallen

maandag 9 april 2018

Werknemers die onder de cao UB vallen, kunnen aanspraak maken op een langere WW en verbeterde WGA-regeling krachtens de cao PAWW (Private Aanvulling WW) als hun werkgever aangesloten is bij de cao PAWW op het moment dat arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt. Deze regeling verloopt via een aparte verzamel-cao, waarvoor het overgrote deel van de leden voor heeft gestemd.

De cao PAWW (Private Aanvulling WW) geeft werknemers die onder de cao PAWW vallen recht op een private WW-uitkering, die ingaat na afloop van de wettelijke WW periode. De PAWW compenseert op die manier de wijzigingen, die per 1 januari 2015 gelden in de opbouw en de maximale duur van de WW en loongerelateerde WGA-uitkeringen. Die private aanvulling wordt door de werknemers in de betreffende cao zelf opgebracht door middel van een premie; werkgevers betalen niet mee, maar zorgen wel voor de administratieve afhandeling van de premie en de aanmelding van de werknemer bij de verzekering.

Wie kan aanspraak maken op deze regeling?

Voor de cao UB betekent dat dat werknemers die in dienst zijn van werkgevers die de cao UB (moeten) toepassen, aanspraak kunnen maken op de uitkering krachtens de cao PAWW als hun werkgever aangesloten is bij de cao PAWW op het moment dat arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt. Dan is voor de betreffende werknemer de premie afgedragen en kan hij of zij aanspraak maken op de verzekering .  

Wanneer gaat de cao PAWW in en waarom is het aansluitmoment in december 2017 niet gehaald?

De aansluiting bij de cao PAWW door werkgevers was ten tijde van de ledenraadpleging begin december vorig jaar voorzien per 15 december 2017. Dat zou betekend hebben dat iedereen die vanaf die datum recht heeft op een WW-uitkering omdat hij of zij werkloos is geworden, aanspraak zou kunnen maken op de aanvullende WW uitkering van de PAWW aan het einde van de wettelijke WW periode.

De datum van 15 december voor aansluiting bij de PAWW is jammer genoeg niet gehaald. Dat betekent dat journalisten in de uitgeverijbranche die vanaf 15 december 2017 werkloos zijn geworden geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende verzekering waarmee de totale duur van de (wettelijke en private) WW gelijk zou zijn aan de uitkering waar een werknemer recht op zou hebben gehad op grond van wetgeving van 2015 (voordat de wettelijke duur van de WW werd verkort).

Dat ligt niet aan de NVJ, maar aan de zeer strenge eisen die de uitvoerende organisatie van de PAWW stelt aan de gegevens die aangeleverd moeten worden door de werkgeversorganisaties. De discussie is technisch en moeizaam, en wij zien dat de werkgeversorganisatie (De WU in het geval van de cao UB) zich tot het uiterste inspant om aan de eisen te voldoen, maar helaas niet op tijd alle gewenste gegevens kan aanleveren.

Waarom gaat de cao PAWW pas vanaf 1 september 2018 in?

Omdat veel branches met dezelfde problemen kampen, is er een aantal aansluitmomenten voorzien. Voor het verzamelen van alle aanmeldingen ter aanbieding aan het Ministerie van SZW is een periode tot 15 april voorzien. Vervolgens kost het Algemeen Verbindend verklaren van de PAWW door de minister eens 3 maanden ( dit is de normale termijn van 8 weken plus 4 weken voor bezwaar = 12 weken) en daarna heeft de uitvoeringsinstantie nog eens 4 weken nodig voor implementatie. Dat houdt in dat de cao PAWW voor werknemers op wie de Cao UB van toepassing is, pas vanaf 1 september 2018 ingaat. Werknemers die voor de datum van 1 september werkloos zijn geworden, zullen dus niet onder de cao PAWW vallen en dus ook geen aanspraak kunnen maken op de private aanvulling na afloop van de wettelijke WW periode. De NVJ vindt dit zeer spijtig voor de journalisten die hierdoor buiten de boot vallen. Helaas heeft NVJ geen invloed op het proces dat uiteindelijk moet leiden tot invoering van de cao PAWW.

We zijn ons er van bewust dat nogal wat dagbladjournalisten op dit moment in onzekerheid verkeren over het voortbestaan van hun baan. Voor hen is de datum van ingang van de cao PAWW extra belangrijk omdat deze van invloed is op de totale duur van hun WW. 

Meer infomatie