Ethisch statement NVF

maandag 20 maart 2017

De NVF (Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten) maakt zich in een tijd van politieke spanningen en verscherping van maatschappelijke tegenstellingen grote zorgen over de ethiek binnen de fotojournalistiek. Journalistiek en fotojournalistiek moeten volledig betrouwbaar zijn om zo goed mogelijk te kunnen functioneren en de rol te kunnen spelen die zij hebben om de publieke opinie van informatie te voorzien.

De NVF constateert dat  gedragscodes en ethische overwegingen uit het verleden aan slijtage onderhevig zijn. Fotojournalisten hebben een verantwoordelijkheid om zo dichtbij mogelijk bij de waarheid en de regels van de ethiek en de procedures van de journalistiek te blijven. Aan de ene kant hebben zij verantwoording af te leggen aan hun werkgevers en opdrachtgevers die zowel zelfreflectie verwachten, als eigen gedragsregels opleggen. Anderzijds hebben nationale- en internationale fotojournalistieke wedstrijden, zoals De Zilveren Camera en World Press Photo, eigen strikte regels op het gebied van manipulatie. Ook de journalistieke beroepsorganisaties hebben een verantwoordelijkheid in het naleven van de journalistieke codes.

De NVF vindt dat een open discussie over ethiek te allen tijde een platform moet krijgen en uiterst serieus dient te worden genomen. Wij vinden het belangrijk dat fotojournalisten tot zelfregulatie in staat zijn. Daarom is de NVF voorstander van de mogelijkheid om bij vermoedens van bijvoorbeeld (beeld) manipulatie of plagiaat die te kunnen aankaarten en dergelijke gevallen in alle openheid te (laten) onderzoeken. Wij zijn voor een beroepsgroep van fotojournalisten die naast elkaar werken en niet tegen elkaar, elkaars cultuur en achtergronden respecterend.

De NVF staat voor deze waarden. Wij geloven ook in onze rol als bewakers van de ethiek en waarden die nodig zijn voor het handhaven van een sterke en zo objectief mogelijke journalistiek. Niet alleen zijn we gericht op wat er in onze eigen achtertuin gebeurt, maar ook wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Wij vragen onze leden en de internationale fotojournalistieke gemeenschap om gezamenlijk te blijven werken aan een collectief bewustzijn over deze kwesties.

Het bestuur van de NVF

English version:

The NVF / Dutch Association of Photojournalists is concerned about ethics within photojournalism in the current climate of political tensions and increased social polarisation. Journalism and photojournalism need to be trusted fully for them to be able to function properly and inform the public.

The NVF has noticed that the code of conduct and ethical considerations to which photojournalists should adhere are slowly eroding. Photojournalists have a responsibility to keep as much as possible to the truth and to follow the rules of ethics and procedures of journalism. On the one hand, they are accountable to their employers and clients, who not only expect a certain degree of self-reflection but also impose their own code of conduct. On the other hand, the major Photojournalism competitions such as World Press Photo and Visa pour l'image employ their own stringent rules regarding manipulation. What’s more, journalism organisations and professional bodies have a responsibility to adhere to the journalistic codes of conduct.

The NVF believes that open discussions about ethics should always have a platform and be taken seriously. It is important that photojournalists are able to regulate themselves. For that reason, the NVF is in favour of being able to raise the issue in the event of suspected (image) manipulation or plagiarism, and for such cases to be investigated publically. We strive for a community of photojournalists who work side by side and not against one another, respecting the backgrounds and cultures of each one of us. 

As an organisation, the NVF supports these values. We believe it is our role to act as gatekeepers of those ethics and values necessary to maintain strong and objective journalism. We focus on what is happening not only in our own backyard, but also in the world around us.

We call upon our members and the international photojournalism community to continue working on raising a collective awareness of this matter. 

NVF Board