Privacy

Fotografie

Een foto van iemand valt onder de categorie persoonsgegevens. Bijna alles wat je met de foto doet, bijvoorbeeld opslaan op je computer of verkopen aan derden, geldt als een verwerking van persoonsgegevens waarvoor de regels van de AVG gelden. Als fotograaf kun je niet in alle gevallen een beroep doen op de journalistieke exceptie. Bruidsfotografie of reclamefotografie is geen journalistiek werk. Voor dit soort werk moet je dus aan alle regels van de AVG voldoen. Lees meer over Fotografie

17 december 2021

Verplichtingen

Naast de uitzonderingsbepalingen kent de AVG een aantal bepalingen die ‘gewoon’ op de journalistiek van toepassing zijn.

Beveiliging

Een journalist die persoonsgegevens verwerkt is verplicht deze goed te beveiligen. De AVG schrijft voor dat je passende technische en organisatorische maatregelen moet treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Lees meer over Verplichtingen

17 december 2021

Journalistieke vrijstelling

Een groot deel van de regels uit de AVG geldt niet als je persoonsgegevens uitsluitend verwerkt voor journalistieke doeleinden. Maar wat zijn precies journalistieke doeleinden? In 2008 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie – de hoogste rechter die over de verwerking van persoonsgegevens gaat – geoordeeld dat het begrip ‘journalistiek’ ruim moet worden uitgelegd. Het betrof de zaak rondom het Finse bedrijf Satamedia (zie kader). Lees meer over Journalistieke vrijstelling

17 december 2021

Publieke figuren

Publieke figuren moeten zich meer laten welgevallen dan de gemiddelde burger. Daarbij gaat het om personen die politieke of maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen, bekende Nederlanders en anderen die zich in het publieke debat mengen. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) heeft meerdere malen uitgesproken dat het in een democratische samenleving essentiële recht van het publiek om geïnformeerd te worden, zich onder omstandigheden kan uitstrekken tot aspecten van het privéleven van publieke figuren. Lees meer over Publieke figuren

16 december 2021

Bijeenkomst Privacy en Persvrijheid

* UPDATE* Het seminar dat Fonds Slachtofferhulp op 6 september zou organiseren wordt uitgesteld. Meer informatie op de website van Slachterofferhulp.

Hoe gaan we om met de privacy van slachtoffers in de media? Van het tonen van een autowrak tot onnodige details over een slachtoffer. De combinatie van slachtofferschap en media kan leiden tot ongewenste situaties voor alle betrokkenen. De gedachte is: dat kan beter en dat moet beter. Lees meer over Bijeenkomst Privacy en Persvrijheid

26 augustus 2021

Koning, keizer, admiraal….

Sommige dingen houdt een mens het liefst voor zichzelf: blunders, foute (ex)vrienden en eigenaardigheden blijven beter geheim. Dat geldt zeker ook in werkrelaties. De baas hoeft niet alles te weten. Onlangs moest de rechter in twee zaken oordelen over de privacy van de werknemer. In één zaak stond de vrijheid van meningsuiting tegenover het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en in een andere zaak beriep de werkneemster zich op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Lees meer over Koning, keizer, admiraal….

11 december 2018
Resultaat 1 - 10  (van 11)

Pagina's