Is hoor en wederhoor altijd verplicht?


Nee. Het beginsel van hoor en wederhoor is niet absoluut: als de journalist zich beperkt tot een weergave van hetgeen in het openbaar werd gezegd of in een openbaar gemaakt stuk te vinden is, zal hoor en wederhoor niet noodzakelijk zijn. Het ontbreken van de mogelijkheid tot weerwoord leidt ook niet noodzakelijkerwijs tot een onrechtmatige publicatie. Anderzijds is het ook zo dat een eventuele onrechtmatigheid niet wordt opgeheven, zodra iemand wél heeft kunnen reageren. Hierbij is de aard van de beschuldiging van belang, de invloed op de goede naam van de betrokkene en de vraag in hoeverre de beschuldigingen steun vinden beschikbare feitenmateriaal ten tijde van de publicatie.

Meer weten?