Btw

Een veelgestelde vraag is of je als journalist btw in rekening moet brengen. Het antwoord daarop is ontkennend: journalistiek werk is vrijgesteld van btw, evenals  politieke spotprenten in dagbladen, weekbladen en andere periodieken. Fotografen en commerciële tekstschrijvers moeten wel btw berekenen. Dat is meteen een lastig punt, want het is niet altijd direct duidelijk wanneer teksten journalistiek zijn of commercieel, bijvoorbeeld als het gaat om tekstwerk in opdracht van bedrijven.

Het ministerie van Financiën definieert het in de ‘Vrijstelling diensten door componisten, schrijvers en journalisten’ als volgt: 'Er is sprake van een dienst van een journalist als er een inhoudelijke of redactionele bijdrage wordt geleverd aan een dagblad of tijdschrift of aan een in- of voorlichtend programma voor radio of televisie.' In alle gevallen is het criterium dat het moet gaan om het verwoorden van de eigen gedachte-inhoud en in die zin dus valt te vergelijken met scheppende arbeid van componisten. Het maken van teksten die voor reclamedoeleinden worden gebruikt, waaronder advertorials, brochures of jaarverslagen, kunnen niet worden aangemerkt als journalistiek werk en zijn dus btw-plichtig.

Btw-vrijstelling

Als je twijfelt of een btw-vrijstelling geldt, vraag dan altijd schriftelijk informatie bij je eigen regio-inspecteur van de Belastingdienst. Een btw-vrijstelling is niet altijd gunstig, want het betekent dat je bijvoorbeeld de door jou betaalde btw op een computer die je voor je werk gebruikt, niet af kunt trekken als voorbelasting bij de btw-aangifte. Voorbelasting is de btw je betaalt over de aankopen die je doet voor je bedrijf, zoals kantoorartikelen of productiemiddelen (camera, geheugenkaarten, enzovoorts) en die je in veel gevallen terug kunt krijgen.

Lever je tekst én beeld, dan moet je de factuur splitsen en voer je een ‘gemengd bedrijf’, dus met zowel aan btw onderhevige als vrijgestelde diensten. Alleen tekst is immers vrijgesteld van btw, foto’s zijn dat niet. In zo’n geval zal, om bij het voorbeeld van de computer te blijven, naar rato btw-aftrek plaats kunnen vinden.

Heb je ten onrechte geen btw afgedragen, dan kan de Belastingdienst een naheffing (en eventuele boete) opleggen, tot vijf jaar nadat de belasting verschuldigd was. In het omgekeerde geval – een zeer regelmatige en grote opdrachtgever heeft btw betaald terwijl dat niet nodig was – moet je dat melden bij de belastinginspecteur. Aangezien de fiscus er niet slechter van is geworden, is de kans groot dat hier geen consequenties aan worden verbonden.

Indien je als zelfstandige minder dan € 20.000, - omzet per kalenderjaar hebt, kun je gebruik maken van de vrijstelling voor de omzetbelasting of btw, de kleine ondernemersregeling (KOR). Je bepaalt zelf of je hiervan gebruik wilt maken. Je mag dan geen btw-facturen meer sturen en je kunt betaalde btw ook niet meer aftrekken. Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe KOR: als je je hebt aangemeld voor die regeling, kun je je pas na drie jaar afmelden. Tenzij je omzet in één kalenderjaar boven de € 20.000,- uitkomt, dan moet je je direct afmelden.


Meer weten?

Neem contact op met NVJ Advocaten & Juristen. Stuur een e-mail naar juridisch@nvj.nl of bel 020-303 97 00 (14.00-17.00 uur).