De NVJ in 2018

maandag 24 december 2018

Welke gebeurtenissen hebben de NVJ in 2018 beziggehouden? We maakten een selectie met bepalende momenten uit dit afgelopen jaar. 

Afspraken verbetering payrollconstructies Publieke Omroep

[15 februari] In de nieuwe cao Publieke Omroep is de afspraak gemaakt dat uitzendkrachten en payroll-medewerkers voortaan in gelijke omstandigheden recht hebben op hetzelfde bruto maandinkomen als werknemers in dienst van de omroepen. Bovendien moeten omroepen inzicht geven in hun contractpraktijk en wijze van betaling. De positie van uitzendkrachten en payrollers moet hiermee aanzienlijk worden verbeterd. De NVJ trekt gedurende het jaar het land in om met omroepmedewerkers in gesprek te gaan over fatsoenlijke betaling en zeggenschap over je werk. Daaruit zijn misstanden naar boven gekomen bij diverse omroepen, waarvoor nu door NVJ en FNV procedures worden gestart.

Leidraad voor de inrichting lokaal mediafonds

[20 februari] De NVJ heeft zich de afgelopen jaren ingespannen voor meer steun voor regionale en lokale journalistiek. Dit krijgt weerklank bij het regionale en lokale bestuur. Daarom ontwikkelt de NVJ een leidraad voor de inrichting van een lokaal mediafonds. Hierin staan aanbevelingen die lokale en regionale besturen kunnen gebruiken bij de inrichting van een dergelijk fonds.

 • 2019: Steeds meer lokale en regionale besturen ontplooien initiatieven voor fondsen om de journalistieke functie op lokaal niveau te ondersteunen. Meerdere gemeenten (Den Haag, Leiden, Hilversum) en provincies (Groningen, Brabant, Noord- en Zuid-Holland) hebben respectievelijk een lokaal fonds opgericht of gaan er een oprichten.

Generatiepact

[1 april] De onderhandelingspartijen bij de cao Uitgeverijbedrijf, waaronder de NVJ, sluiten het zogeheten Generatiepact af. Dit houdt in dat oudere werknemers minder werken waarbij ze een deel van hun salaris inleveren, maar wel hun pensioenopbouw behouden. Hierdoor kunnen jongere werknemers instromen. Het Generatiepact start vanaf 1 april met een pilotjaar.

 • 2019: De cao-partijen beschouwen 2018 als pilotjaar en hebben de intentie om het Generatiepact af te spreken voor een periode van vijf jaar. Op basis van de evaluatie eind 2018 worden afspraken gemaakt over continuering van het Generatiepact voor de resterende periode tot 2023.

Startende journalisten

[16 mei] De sectie Vers in de Pers (ViP) doet onderzoek naar de wensen en behoeften van studenten journalistiek en starters. De uitkomsten resulteren in een startersproject met het doel de serviceverlening en communicatie in 2019 verder te verbeteren. Een van die nieuwe diensten die al in 2018 start, is de cursus Toon je expertise, waarbij starters leren een zo’n overtuigend mogelijke eerste indruk te maken op opdrachtgevers of werkgevers.

 • 2019: Ontwikkeling van onder meer een starterskit die informatie en tools biedt speciaal gericht op starters.

50% cursuskorting voor zzp’ers

[22 mei] Zelfstandigen in de media krijgen bij de NVJ Academy gedurende drie jaar 50% korting op cursussen op het gebied van ondernemerschap, vakinhoud en veiligheid. De korting wordt mogelijk gemaakt door auteursrechtenorganisatie LIRA, die reprorechtgelden op deze manier wil laten terugstromen naar freelancers in de media.

 • 2019: De 50% korting voor zzp’ers duurt tot halverwege 2021.

Minister Slob te gast bij Algemene Ledenvergadering

[2 juni] Minister Arie Slob (Mediazaken) kondigt op de ALV aan dat de 5 miljoen euro voor onderzoeksjournalistiek uit het Regeerakkoord voornamelijk beschikbaar komt voor regionale en lokale journalistiek, zzp’ers en jonge journalisten.

 • 2018/2019: Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (FBJP) verdeelt geld voor de journalistieke projecten; de innovatiegelden komen bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek terecht en de overige 1 miljoen is voor samenwerkingsverbanden tussen journalistiekopleidingen en mediaorganisaties.

Freelancersfestival 2018

[23 juni] Het allereerste Freelancersfestival is met een bomvol Het Huis Utrecht een doorslaand succes. Spraakmakende gasten zijn onder andere Ruben Terlou, Britt van Uem en Cigdem Yuksel. Keynotespreker Joris Luyendijk sluit het festival af met de woorden: ‘Maar nog steeds hebben wij het mooiste beroep op aarde.’

 • 2019: Er komt een breed opgezet festival voor alle journalisten en fotojournalisten en van jong tot oud.

Akkoord veiligheid en bescherming van journalisten

[19 juli] Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ondertekent het akkoord dat de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, OM en Politie zijn overeengekomen omtrent het versterken van de positie van journalisten tegen geweld en agressie. Dat betekent meer prioriteitstelling bij politie en OM als het gaat om opsporing en vervolging bij intimidatie en geweld tegen journalisten. Politie en Justitie gaan aangiftes monitoren, sneller tot vervolging over en gaan zwaardere straffen eisen bij geweld tegen journalisten. 

 • 2019: De partijen zullen in het voorjaar vorm en inhoud geven aan de plannen voor zowel vaste medewerkers als freelancers. Dat zal gaan om veiligheidsplannen en protocollen, een communicatietraject en opleidingen. Ook volgt een deelonderzoek speciaal gericht op geweld tegen en intimidatie van vrouwen binnen de media.

Acties tegen bezuinigingsplannen NPO

[najaar] Meer dan 200 medewerkers van de NPO komen op 30 augustus naar een NVJ-bijeenkomst over de bezuinigingsplannen bij de publieke omroep. De medewerkers zijn woedend over het gebrek aan informatie vanuit de NPO. De bezuinigingsmaatregelen treffen vooral journalistieke programma’s. Een week later overhandigen programmamakers van meer dan 85 omroepprogramma’s een manifest aan Tweede Kamerleden. Vervolgens wordt bekendgemaakt dat de publieke omroep alsnog kan rekenen op een eenmalige extra bijdrage vanuit Den Haag van 40 miljoen euro. De NVJ formeert een zogeheten programmamakersdelegatie, waarin afgevaardigden vanuit alle omroepen vertegenwoordigd zullen zijn. Doel is dat programmamakers actief worden betrokken bij de vernieuwings- en programmeringsplannen van de NPO.

 • 2019: De programmamakersdelegatie zet in op kernredacties binnen de omroepen en wil met de NPO aan tafel om te praten over de manier waarop redacties kunnen bijdragen aan de journalistieke programmering.

Festival van de Journalistiek

[22 september] Inspirerend, leerzaam, gezellig en vermakelijk. Zomaar wat reacties van bezoekers van het Festival van de Journalistiek 2018. De jonge journalisten konden zich tegoed doen aan de vele lessen en tips over onderzoeksjournalistiek, verslaggeving vanuit Syrië en andere conflictgebieden, werken in het buitenland en hoe buitenlandse journalisten omgaan met nieuws uit Nederland.

Wet op Bronbescherming een feit

[1 oktober] Na bijna 30 jaar is er dan eindelijk de Wet Bronbescherming in Strafzaken. Voortaan is in de wet vastgelegd dat journalisten hun bronnen moeten kunnen beschermen in het belang van een goed functionerende democratie. OM en politie kunnen niet langer op eigen houtje middelen inzetten om bronnen van journalisten te achterhalen. Er dient in alle gevallen eerst een rechter naar de zaak te kijken en daarbij het belang van journalistieke bronbescherming zwaar mee te wegen.

 • 2018/2019: De NVJ is niet tevreden over de uitwerking van bronbescherming binnen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Een meerderheid van het Nederlandse volk keurt in een adviserend referendum deze zogenaamde Sleepnet-wet af, omdat deze wet potentieel een te grote inbreuk maakt op de privacy en de belangen van onder andere de journalistieke beroepsgroep. Toch houdt het kabinet vast aan de invoering van de wet. De NVJ start daarom een bodemprocedure. De concept-dagvaarding zal naar verwachting in het voorjaar van 2019 worden uitgebracht.

NVF Beeldboek Fotojournalistiek heeft een Prijs

[4 oktober] Fotograaf Eddy van Wessel overhandigt namens de NVF het eerste exemplaar van het “Beeldboek Fotojournalistiek heeft een Prijs” aan Mariëtte Hamer (SER), Peter Stadhouders, (Mediafederatie), Corinne Ellemeet (GroenLinks) en leden van de vaste kamercommissie Justitie en Veiligheid. Het beeldboek schetst een alarmerend beeld over de positie van fotojournalisten binnen de mediasector.

 • 2019: Ruim 100 fotojournalisten en het NVF-bestuur stellen een ultimatum aan mediaorganisaties. De eisen zijn een inflatiecorrectie van 14% (vanaf 2010), online tarieven gelijkstellen met printtarieven en zeggenschap over auteursrecht. Indien de mediabedrijven geen serieus gesprek willen voeren over deze eisen, volgt een landelijke actiedag op 25 januari, waarbij mogelijk het werk wordt neergelegd.

Persgroep gedaagd

[4 en 30 oktober] Fotojournalist Ruud Rogier en freelance journalist Britt van Uem hebben de Persgroep voor de rechter gedaagd. De Persgroep wil niet meewerken aan een procedure bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht over de billijkheid van de door de Persgroep gehanteerde tarieven. Hierdoor kunnen beide journalisten geen geschil bij de commissie inbrengen. De vorderingen worden daarom aan de rechter voorgelegd. De journalisten worden gesteund door de NVJ/NVF.

Automatisch pageren

[24 oktober] De politie start met het gefaseerd invoeren van automatisch pageren. Dit doet zij niet in één keer maar per regionale eenheid. Het Geïntegreerde Meldkamer Systeem (GMS) van alle regionale meldkamers is nu voorzien van een nieuwe update waarbij de mogelijkheid is ontwikkeld om automatisch te gaan pageren. Zodra deze update door elke meldkamer is geïmplementeerd is het automatisch pageren van incidenten in elke politieregio een feit.

Mag Inspiration Day

[2 november] De allereerste en uitverkochte Mag Inspiration Day is 2 november trending topic. Zo’n 300 magazinemakers worden de hele dag bijgepraat over trends op het gebied van magazines en laten zich inspireren door topsprekers, zoals Adam Moss (New York Magazine) en Edel Rodriguez (art director).

 • 2020: Mag Inspiration Day is een dermate groot succes dat de organisatoren NVJ en MMA (Magazine Media Associatie) besluiten dat dit niet bij een eenmalige editie blijft.  

Arbeidsvoorwaardenbeleid

[28 november] De NVJ zet in 2019 in op een looneis van 4 tot 4,5 procent waarbij een deel van de loonruimte wordt ingezet om tot betere tarieven voor zelfstandigen en afspraken over goed opdrachtgeverschap te komen. Het is de eerste keer dat is voorgesteld loonruimte beschikbaar te stellen voor freelancers.

 • 2019: De NVJ kiest in haar notitie Arbeidsvoorwaardenbeleid 2019 duidelijk voor een integrale benadering van de arbeidsmarkt. Collectieve belangenbehartiging geldt voortaan bij elk agendapunt voor zowel mensen in vaste dienst als voor freelancers.

5% loonsverhoging bij RTL

[21 december]Op de valreep van 2018 komt de NVJ een cao-akkoord overeen bij RTL. Voor 2018 en 2019 wordt een structurele loonsverhoging van 5% afgesproken. Daarnaast worden afspraken gemaakt over een verbetering van de winstdeling en trainingsfaciliteiten voor de redactieraad.